Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Η Ελένη Τζάκου– Λαμπροπούλου νέο μέλος στο ΔΣ

Η εκλογή του ως άνω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί ήδη από τις 09.06.2021 για αύριο 30.06.2021.

Ideal: Η Ελένη Τζάκου– Λαμπροπούλου νέο μέλος στο ΔΣ

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 29.06.2021 έλαβε την παραίτηση, του κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροέδρου αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, για προσωπικούς λόγους.

Κατόπιν της παραπάνω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 29.06.2021 την αποδοχή αυτής και αφού ευχαρίστησε τον κ. Σωτηρακόπουλο για την προσφορά του στην Εταιρεία, αποφάσισε την εκλογή της κας Ελένης Τζάκου – Λαμπροπούλου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου, κατ' άρθρα 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και 10 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 05.02.2026, δυνάμενης να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης, αφού έλεγξε και διαπίστωσε ότι η κα Ελένη Τζάκου – Λαμπροπούλου: (α) πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, βάσει της ήδη από 01.06.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο εγκριθείσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, στην αυριανή Γενική Συνέλευση και (β) είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν.3016/2002.

Η εκλογή του ως άνω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί ήδη από τις 09.06.2021 για αύριο 30.06.2021, η οποία και θα αποφασίσει κατ' άρθρ. 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, είτε τον ορισμό της ιδίας της κας Ελένης Τζάκου – Λαμπροπούλου, είτε τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του πέραν της ως άνω αντικατάστασης να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Λάμπρος

Παπακωνσταντίνου

Πρόεδρος – Μη εκτελεστικό Μέλος

Ελένη

Τζάκου

Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης

Βασιλειάδης

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Σάββας

Ασημιάδης

Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης

Αρτινός

Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος

Διάκαρης

Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρίνα

Εφραίμογλου

Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 Σε συνέχεια της παραπάνω παραίτησης και αντικατάστασης στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο εξέλεξε την κα Ελένη Τζάκου – Λαμπροπούλου και στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πλην όμως η ως άνω αντικατάσταση θα έχει ισχύ μέχρι αύριο, 30.06.2021, καθώς στο πλαίσιο του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της ήδη συγκληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έχει προταθεί η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και ένα (1) ανεξάρτητο, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει προταθεί να ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που έχει προταθεί να του χορηγήσει η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v