Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Στο 29% αύξησαν το ποσοστό τους Μπάκος-Καϋμενάκης μετά την ΑΜΚ

Το εφοπλιστικό δίδυμο αύξησε τη συμμετοχή του στην εισηγμένη με αγορές τόσο στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου όσο και από τη δευτερογενή αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στην Ελλάκτωρ.

Ελλάκτωρ: Στο 29% αύξησαν το ποσοστό τους Μπάκος-Καϋμενάκης μετά την ΑΜΚ

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε, στις 13 Αυγούστου 2021, από μετόχους της και υπόχρεα πρόσωπα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, ως ακολούθως:

«1. Οι κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και ο Ιωάννης Καϋμενάκης (από κοινού ως “Απώτατα Ελέγχοντα Πρόσωπα”) και η ICEBERG CAPITAL LIMITED (εφεξής “Iceberg”) αναφέρονται σε:

α. τις γνωστοποιήσεις από 4 Ιουνίου 2021 από τα Απώτατα Ελέγχοντα Πρόσωπα,

β. τις γνωστοποιήσεις από 3 Ιουνίου 2021 από την GREENHILL INVESTMENT LIMITED (εφεξής “Greenhill”) και Iceberg και

γ. την γνωστοποίηση από 3 Αυγούστου 2021 από την KILOMAN HOLDINGS LIMITED (εφεξής “Kiloman” και από κοινού με την Iceberg και Greenhill και Kiloman, οι “ Ελεγχόμενες Εταιρείες”),

σε σχέση με τις σημαντικές μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που ελέγχουν τα Απώτατα Ελέγχοντα Πρόσωπα και έκαστη Ελεγχόμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.3556/2007.

2. Στις 6 Αυγούστου 2021, ο Εκδότης ανακοίνωσε, κατόπιν ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (η “ΑΜΚ”), το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε €13.927.680,20 διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (“Υφιστάμενες Μετοχές”) με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου. Από τις Υφιστάμενες Μετοχές οι 133.920.002 είναι οι Νέες Μετοχές της Εκδότριας που προέκυψαν από την ΑΜΚ. Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο ΧΑ ξεκίνησε την 13.08.2021, όπως ανακοινώθηκε
από την Εκδότρια την 11.08.2021.

3. Η Kiloman συμμετείχε στην ΑΜΚ και έλαβε 42.929.126 Νέες Μετοχές από την Εκδότρια , που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12.3292% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Επιπρόσθετα απέκτησε 916.200 από τις Υφιστάμενες Μετοχές, μέσω συναλλαγών του ΧΑ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0.2632 των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Ως αποτέλεσμα αυτών, στις 13 Αυγούστου 2021:

α. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που τα Απώτατα Ελέγχοντα Πρόσωπα κατέχουν έμμεσα στην Εκδότρια, μέσω των Ελεγχομένων Εταιρειών, μεταβλήθηκε από 25,5824%, όπως διατυπώθηκε στη γνωστοποίηση της 4ης .06.2021, σε περίπου 29,0078%,

β. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η Iceberg κατέχει έμμεσα στην Εκδότρια, μέσω της Greenhill (και της συνεργασίας της Greenhill με την Kiloman) μεταβλήθηκε από 25,5824%, όπως διατυπώθηκε στη γνωστοποίηση της 3ης .06.2021, σε περίπου 29,0078%,

γ. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η Greenhill κατέχει άμεσα και έμμεσα στην Εκδότρια (μέσω της συνεργασίας της με την Kiloman), μεταβλήθηκε από 25,5824%, όπως διατυπώθηκε στη γνωστοποίηση της 3ης .06.2021, σε περίπου 29,0078% και

δ. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Kiloman άμεσα και έμμεσα (μέσω της συνεργασίας της με την Greenhill), μεταβλήθηκε από 26,6751%, όπως διατυπώθηκε στη γνωστοποίηση της 3ης .08.2021, σε περίπου 29,0078%.

4. Τέλος για λόγους πληρότητας, σημειώνεται ότι, σε σχέση με τη γνωστοποίησή της που αναφέρθηκε στην παράγραφο 1(δ) του παρόντος, ουδεμία αλλαγή πάνω από 3% επήλθε στα δικαιώματα ψήφου της Kiloman στον Εκδότη, η οποία να επιβάλει γνωστοποίηση δυνάμει του ν. 3556/2007.

Συνημμένα επισυνάπτονται οι γνωστοποιήσεις των TR1 (i) των Απώτατων Ελεγχόντων Προσώπων, και (ii) της Iceberg για λογαριασμό της καθώς και εκ μέρους της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της, Greenhill, οι οποίες συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 13 του ν. 3556/2007 και τις παραγράφους 1.1.3 κα 1.2.2 της εγκυκλίου 33/03.07.2007 της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.»

Η εν λόγω ανακοίνωση είναι πιστή μετάφραση της επιστολής που έλαβε η Εταιρεία στην αγγλική γλώσσα, επισημαίνει η εισηγμένη. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v