Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΔΑΠ: Σταθερός τζίρος και λειτουργικά κέρδη στο εξάμηνο

Τα μετά από φόρους κέρδη υποχώρησαν στα 9,7 εκατ. ευρώ. Μειωμένες εισπράξεις τον Ιούνιο-Ιούλιο, λόγω προσωρινής αναστολής έκδοσης λογαριασμών. Για σταθερή πορεία εστιασμένη στη στρατηγική ανάπτυξης κάνει λόγο η διοίκηση της εταιρείας.

ΕΥΔΑΠ: Σταθερός τζίρος και λειτουργικά κέρδη στο εξάμηνο

Σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο κινήθηκαν τα μεγέθη της ΕΥΔΑΠ το α’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε, ο κύκλος εργασιών ήταν μειωμένος κατά 1,4% στα 156 εκατ. ευρώ, τα EBITDA κατά 3,7% στα 35,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων κατά 0,6% στα 23,9 εκατ. ευρώ. 

«Το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανταποκριθήκαμε σε νέες προκλήσεις, μένοντας παράλληλα προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων και της στρατηγικής μας, επιδεικνύοντας σταθερότητα στα αποτελέσματά μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔAΠ, κατά την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021.

«Με τον Νόμο 4812/2021, ανανεώθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΥΔAΠ για παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το 2040, θέτοντας τις βάσεις για τη διευθέτηση διαφόρων θεμάτων του παρελθόντος, την υπογραφή της νέας σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Παράλληλα, συνεχίσαμε να διαχειριζόμαστε τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Με σύμμαχο τους εργαζόμενους, που παρουσιάζουν το πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού του 85%, η ΕΥΔAΠ προσφέρει στους καταναλωτές την ασφάλεια που απαιτείται ως μια covid-free εταιρεία.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Εταιρείας στο Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τις  εκατέρωθεν προσφυγές από τους δύο συμμετέχοντες οδήγησε σε  χρονικές καθυστερήσεις ανάδειξης αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών και δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην έκδοση των λογαριασμών και στην τιμολόγηση, καταβάλλουμε όμως κάθε δυνατή προσπάθεια για την οριστική επίλυση του θέματος.

Η ΕΥΔAΠ θα συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά της δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την αναπτυξιακή πορεία και τα αντίστοιχα αποτελέσματα, στο πλαίσιο των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 η ΕΥΔAΠ παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 1,4% (-2,2 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκε στα 156 εκατ. ευρώ από 158,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,4% στα 194,8  εκατ. κυβικά μέτρα από 192,2  εκατ. κυβικά μέτρα το αντίστοιχο διάστημα του  2020.

Λόγω της χρονικής καθυστέρησης ανάδειξης αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών, ως συνέπεια της χρονοβόρας δικαστικής εμπλοκής του σχετικού διαγωνισμού μετά από συνεχείς και εκατέρωθεν προσφυγές των συμμετεχόντων, σημειώθηκε αναστολή διανομής λογαριασμών και συνεπώς προσωρινή αναστολή της έκδοσής τους. Από τις 27.04.2021 έως και 15.06.2021  δεν πραγματοποιήθηκε τιμολόγηση των πελατών της Εταιρείας, γεγονός που οδήγησε:

  • στην αύξηση του υπολοίπου των πελατών μέσω των Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων που περιλαμβάνουν τον σχηματισμό πρόβλεψης μη τιμολογημένων εσόδων αυτής της περιόδου, εκτιμώμενου ποσού  ευρώ 20 εκατ. περίπου και
  • στη μείωση των εισπράξεων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου κατά 59% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στα 139,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά περίπου -1,3 εκατ. ευρώ (ή -0,9%).

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση κατά 3,7% ή  -1,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 35,3 εκατ. ευρώ από 36,7  εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ το EBITDA margin διατηρήθηκε σταθερό.

Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), τα οποία διαμορφώθηκαν στα 17,8 εκατ. ευρώ  από 18,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 11% από 12% το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 23,9 εκατ. ευρώ από 24 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα μετά από φόρους κέρδη υποχώρησαν στα 9,7 εκατ. ευρώ από 14,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 32%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε  στο 6,2% από 9,1% κατά το α' εξάμηνο του 2020.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε +17,6 εκατ. ευρώ από +34,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Οι Επενδυτικές Ταμιακές Ροές ήταν αρνητικές στα -8.6 εκατ. ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -13,5 εκατ. ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +3,7 εκατ. ευρώ).

Την τρέχουσα περίοδο, η σχηματισθείσα πρόβλεψη για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος ανέρχεται σε ποσό ευρώ 3,9 εκατ. περίπου. Ο υπολογισμός της σχηματισθείσας πρόβλεψης βασίστηκε στις συζητήσεις με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και στα σχέδια συμβάσεων (Σύμβαση Αποκλειστικού Δικαιώματος και Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης) που έχουν καταρτιστεί ήδη από τον Ιούλιο και είναι έκτοτε υπό επεξεργασία από τα συναρμόδια Υπουργεία για την τελική διαμόρφωσή τους. Με βάση τα σχέδια των συμβάσεων αυτών, η Εταιρεία αναλαμβάνει για τα τρία πρώτα έτη τη συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ), με ετήσια κατ’ αποκοπή αμοιβή. Η ετήσια αυτή αμοιβή για τα έτη 2021-2023 δεν θα καταβληθεί από την Εταιρεία Παγίων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχεδίων συμβάσεων, τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των τιμών προμήθειας του Ακατέργαστου Ύδατος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή για τα έτη 2021 έως 2040. Κατά συνέπεια, τα ποσά αυτά θα επιμεριστούν στα έτη αυτά και θα επιβαρύνουν αντίστοιχα το κόστος προμήθειας του Ακατέργαστου Ύδατος των ετών αυτών. Σημειώνεται ότι από το τέταρτο έτος, ή από τη στιγμή που θα  αναδειχθεί νέος ανάδοχος, εφόσον υπάρξει σχετική παράταση έως ενός έτους, στην σχετική διαγωνιστική διαδικασία για τη συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ), η ΕΥΔAΠ Α.Ε. θα δικαιούται να εισπράττει κατ’ αποκοπή αμοιβή από την Εταιρεία Παγίων, για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του ΕΥΣ, που θα προσφέρει.

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, με γνώμονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενούς της και τους πολίτες, η ΕΥΔAΠ εναρμόνισε από την αρχή τη λειτουργία της με ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα και το σχετικό νομικό πλαίσιο, ενισχύοντας παράλληλα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η Εταιρεία έχει θέσει σαφείς στρατηγικούς στόχους ESG, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων δεικτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v