Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Ο Χρήστος Βασιλακόπουλος νέο μέλος στο ΔΣ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ., λήγουν στις 29/07/2027.

Μουζάκης: Ο Χρήστος Βασιλακόπουλος νέο μέλος στο ΔΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που αναφέρεται στο Πρακτικό της 15/10/2021, στην οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Βασιλακόπουλου Χρήστου  ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους .

Το Πρακτικό της 18/10/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο έγινε η ανασυγκρότησή του σε σώμα , με την προσθήκη του νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους .

Το Πρακτικό της 20/10/2021 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα .

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας και οι Επιτροπές του , μετά τα ανωτέρω είναι τα εξής :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτελεστικά μέλη

Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Σβεστονώφ του Αλεξάνδρου, Εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη

Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΧΓΟΥ παραμένει η ίδια

1. Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου Πρόεδρος

2. Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου Μέλος

3. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη Μέλος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. Γκανίας Α. Σπυρίδων Πρόεδρος της επιτροπής ,

Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Θεοδόση Ε. Γεώργιο μέλος της επιτροπής ,

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη μέλος της επιτροπής ,

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. , λήγουν στις 29/07/2027.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v