Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Στις 2/12 η αποκοπή για το προμέρισμα 0,15 ευρώ

Δικαιούχοι του προμερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021.

CNL Capital: Στις 2/12 η αποκοπή για το προμέρισμα 0,15 ευρώ

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. σε συνέχεια της από 30.09.2021 ανακοίνωσης σχετικά με τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2021 και μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2021 από το Γ.Ε.ΜΗ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την από 01.11.2021 συνεδρίαση του, αποφάσισε τη διανομή καθαρού προμερίσματος χρήσης 2021, συνολικού ποσού 112.545,60 ευρώ το οποίο ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων των 34.196 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Το ποσό του καθαρού προμερίσματος, 0,15 ευρώ ανά μετοχή, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με το Ν. 2367/1995.

Ως ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του προμερίσματος, ορίσθηκε η Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021. Δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσης 2021, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021, (record date).

Το προμέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021, μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» , ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2026).

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους για την παραπάνω περίπτωση (2), θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v