Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της στο εννεάμηνο η Byte

Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 27.909.639,79€ έναντι 21.969.466,52€ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 27,04%. Τι εκτιμά για τη συνέχεια.

Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της στο εννεάμηνο η Byte

Σε απάντηση της από 09/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικώς με τις επιπτώσεις αφενός μεν της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης του Covid-19 στην διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών μας κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης του 2021, η Byte Computer προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Στο εννεάμηνο 01/01-30/9/2021 για την εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 25.147.403,64€ έναντι 19.697.565,85€ το 2020,σημειώνοντας αύξηση 27,67%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 2.909.745,11€ έναντι 1.151.122,60€ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 152,77%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3.571.659,55€ έναντι 1.863.352,55€ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 91,68%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.630.937,23 έναντι 770.968,14 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 241,25%

Στο εννεάμηνο 01/01-30/9/2021 για τον όμιλο:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 27.909.639,79€ έναντι 21.969.466,52€ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 27,04%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν (ΕΒΙΤ) σε 3.058.877,11€ έναντι 1.277.347,86€ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 139,47%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3.728.150,75€ έναντι 1.996.051,02€, σημειώνοντας αύξηση 86,78%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.749.471,75 έναντι 866.962,62 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 217,14%

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του γ΄ τριμήνου του 2021 έναντι του γ΄ τριμήνου του 2020.

Ειδικότερα, για την εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 8.506.816,08€ έναντι 6.987.080,51€ σημειώνοντας αύξηση 21,75%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.107.120,27€ έναντι 283.811,08€ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 290,09%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.333.862,48€ έναντι 563.618,96€ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 136,66%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.031.598,08 έναντι 225.741,74 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 356,98%

Για τον όμιλο :

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 9.021.828,45€ έναντι 7.565.440,03€ σημειώνοντας αύξηση 19,25%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.076.446,34€ έναντι 286.759,86€ το 2020 σημειώνοντας μείωση 275,38%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.305.607,72€ έναντι 569.292,29€ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 129,34%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 992.999,40 έναντι 138.813,63 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 615,35%

Στο ερώτημα για τις σημαντικές μεταβολές στην δανειακή και κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης του 2021, η εταιρεία ενημερώνει, ότι δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εν σχέσει με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2021

Παρά το γεγονός ότι η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έχει προκαλέσει παγκοσμίως αβεβαιότητα και δραματική αλλαγή στις αγορές, με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαία και επιβεβλημένη η λήψη εκτάκτων περιοριστικών μέτρων διεθνώς, τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου ΒΥΤΕ δεν έχουν επηρεασθεί αρνητικώς κατά το εννεάμηνο του 2021 από τις επιπτώσεις της πανδημίας, βάσει δε των μέχρι σήμερα δεδομένων και των προβλέψεων στο αμέσως προσεχές μέλλον ως προς την αντιμετώπιση της νόσου δεν διαφαίνεται ότι θα επηρεασθεί αρνητικά η πορεία του Ομίλου και αναμένεται να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι, οι οποίοι έχουν τεθεί για το σύνολο του έτους 2021.

Τούτο οφείλεται στο ότι η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει εγκαίρως, συστηματικώς και αποτελεσματικώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων της, των πελατών και των συνεργατών της από την διασπορά του COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά και υγειονομικά μέτρα, καθώς και μέτρα για την εξασφάλιση - και υπό τις παρούσες ιδιαιτέρως δύσκολες και έκτακτες συνθήκες - της συνεχούς και απρόσκοπτης επιχειρηματικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου μας και την συνεπή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι των πελατών μας.

Όσον αφορά στην αύξηση του κόστους ενέργειας, επίσης δεν επηρέασε κατά το εννεάμηνο 2021 και δεν αναμένεται να επηρεάσει την λειτουργία του Ομίλου και την επίτευξη των στόχων του για ολόκληρο το 2021, αφού, λόγω της φύσεως του τομέα δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου, δεν συμμετέχει στο κόστος παραγωγής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v