Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Λούλη: Covid και αυξήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες πίεσαν τα αποτελέσματα τριμήνου

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στις δραστηριότητες του Ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης, σημειώνει η Μύλοι Λούλη.

Μύλοι Λούλη: Covid και αυξήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες πίεσαν τα αποτελέσματα τριμήνου
Το Γ’ Τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας Μύλοι Λούλη επηρεάστηκαν αρνητικά α) από την συνέχιση της εξάπλωσης της πανδημίας «Covid‐19», β) από τις σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, γ) από την σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους και κυρίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια και δ) από την σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Μύλοι Λούλη, ήταν κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2021, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, α) τα Έσοδα από Πωλήσεις να εμφανίζουν αύξηση κατά 30,29% στον Όμιλο και 31,22% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων να εμφανίζουν μείωση κατά 63,48% στον Όμιλο και 39,10% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να εμφανίζουν μείωση κατά 26,33% στον Όμιλο και 19,44% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) να εμφανίζουν μείωση κατά 59,98% στον Όμιλο και 42,59% στην Εταιρεία.

Ομοίως επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας και κατά την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021, καθώς συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης α) τα Έσοδα από Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,86% στον Όμιλο και 18,92% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 48,60% στον Όμιλο και 46,94% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 20,87% στον Όμιλο και 21,21% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 45,46% στον Όμιλο και 43,90% στην Εταιρεία.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στην ρευστότητα του Ομίλου, η διοίκηση προχώρησε στην μείωση των ταμειακών της διαθεσίμων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και ταυτόχρονα προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της συνέχισης της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθε σε € 50,21 εκ. και € 44,55 εκ. αντίστοιχα, αυξημένος το Γ’ Τρίμηνο κατά € 7,60 εκ. και € 7,14 εκ. αντίστοιχα.

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στις δραστηριότητες του Ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού και επενδυτικού της πλάνου και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός όπως και η ενεργειακή κρίση δεν θα επηρεάσουν την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v