Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Epsilon Net: Παροχή εγγύησης στην Epsilon Singularlogic

Χορήγηση ειδικής αδείας από το ΔΣ με ισχύ έξι μηνών για την παροχή εγγύησης υπέρ της Epsilon Singularlogic.

Epsilon Net: Παροχή εγγύησης στην Epsilon Singularlogic

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «EPSILON NET A.E.» (εφεξής η «Εταιρία»), ανακοινώνει την χορήγηση ειδικής αδείας με ισχύ έξι (6) μηνών για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του Δ.Λ.Π 24, ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON SINGULARLOGIC A.E.» (εφεξής «πιστούχος») προς τους εξής:

Α. Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» για την αναχρηματοδότηση δανείου μέχρι του ποσού € 675.000,00, που προέκυψε λόγω της απόσχισης του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και εισφοράς του από την EPSILON NET A.E στην πιστούχο.

Β. Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» για την αναχρηματοδότηση δανείου μέχρι του ποσού € 1.575.000,00, που προέκυψε λόγω της απόσχισης κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και εισφοράς του από την EPSILON NET A.E στην πιστούχο.

Γ. Στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης μέχρι του ποσού € 1.645.000,00 και την αναχρηματοδότηση δανείων μέχρι του ποσού € 2.233.073,58, που προέκυψαν λόγω της απόσχισης του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP, που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και εισφοράς του από την EPSILON NET A.E. στην πιστούχο, συνολικού ποσού €1.489.073,58, καθώς και της διάσπασης της «SINGULARLOGIC Α.Ε», με απορρόφηση του κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων από την πιστούχο, συνολικού ποσού € 744.000,00.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v