Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προμέρισμα δίνει στους μετόχους της η B&F Ενδυμάτων

Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.360.932,77€, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 0,30830672€ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή.

Προμέρισμα δίνει στους μετόχους της η B&F Ενδυμάτων

Η Εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 03/12/2021 αποφάσισε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.

Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.360.932,77€, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 0,30830672€ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε 0,2928914€ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ την 03/12/2021.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο από 15/12/2021 έως και 15/02/2022.

Συμμετοχή στην ΑΜΚ θυγατρικής 

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ύψους 809.382,00 ¤ με έκδοση 809.382 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 809.382 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» συνολικού ποσού 809.382,64 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 809.382,00 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,64 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 810.382 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 810.382 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v