Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest Συμμετοχών: Στις 28/2 η ΕΓΣ για split μετοχών

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για διάσπαση μετοχών με αναλογία 3νέες σε αντικατάσταση 1 παλαιάς μετοχής

Quest Συμμετοχών: Στις 28/2 η ΕΓΣ για split μετοχών
Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί η Quest Συμμετοχών στις 28 Φεβρουαρίου 2022, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Διάσπαση μετοχών (stock split) με αναλογία τρεις (3) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής με ταυτόχρονη - για λόγους στρογγυλοποίησης - μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (€357.408,96) μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,443333333 ευρώ σε 0,44 ευρώ και δημιουργία αποθεματικού ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρ. 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ισόποσου με το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

2. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v