Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Στις 10 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Flexopack.

Flexopack: Στις 10 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Flexopack την 10η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής (οδός Ηφαίστου αριθ. 37, θέση Τζήμα).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 3ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).  

Θέμα 4ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.   

Θέμα 9ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 10ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 11ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12ο: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v