Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Οι μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας κτήσης € 475.216,06, με μέση τιμή κτήσης € 1,5841.

Inform Λύκος: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Η εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την 1.6.2022 διατέθηκαν δωρεάν με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μέσω ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από την Εταιρεία προς τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, 300.000 ίδιες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των από 18.06.2021 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, όπως προσδιορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 8.1.2021 απόφασή του και η επίτευξη των οποίων πιστοποιήθηκε κατά την από 14.7.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ως άνω μετοχές σύμφωνα με τις αποφάσεις της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προήλθαν από την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων για δωρεάν διάθεση μετοχών προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας κτήσης € 475.216,06, με μέση τιμή κτήσης € 1,5841.

Μετά την ως άνω διάθεση, η Εταιρεία δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v