Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Στις 7 Ιουλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Κλουκίνας-Λάππας: Στις 7 Ιουλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση της Κλουκίνας- Λάππας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, στον συνήθη χώρο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων (Αίθουσα Εκδηλώσεων – 4ος Όροφος).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 • Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2021 έως 31.1.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.
 • Διανομή μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.
 • Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
 • Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
 • Ορισμός Αμοιβών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 • Υποβολή προς Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
 • Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής της.
 • Τροποποίηση του αρ. 12 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.
 • Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449 / 2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2021 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021.
 • Υποβολή της αναφοράς – έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
 • Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v