Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πράσινο φως από ομολογιούχους για αλλαγή όρων των δανείων

Είχαν συγκληθεί οι επαναληπτικές συνελεύσεις των ομολογιούχων για το Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 120.000.000 (ΚΟΔ 2018) και για το Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 500.000.000 (ΚΟΔ 2020).

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πράσινο φως από ομολογιούχους για αλλαγή όρων των δανείων

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 16.06.2022 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση, με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ευρώ 500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020»).

Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 201.490 ομολογίες, επί συνόλου 500.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 40,30% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ 2020 κατά το χρόνο της Συνέλευσης. Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης υπερψηφίστηκε από Ομολογιούχους δανειστές εκπροσωπούντες 191.099 ομολογίες, ήτοι 94,84% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση. Καταψήφισαν το μοναδικό θέμα Ομολογιούχοι εκπροσωπούντες 10.391 ομολογίες, ήτοι 5,16% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν.

Ειδικότερα η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ 2020, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση παρείχε τη συναίνεση των Ομολογιούχων για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) – (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ιε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

Επιπλέον αναγνωρίστηκε η μη άσκηση από τους Ομολογιούχους των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 αναφορικά με την παραπάνω παρέκκλιση και έλαβε χώρα παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.

Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 16.06.2022 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση, με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ευρώ 120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018»).

Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 43.419 ομολογίες, επί συνόλου 120.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 36,18% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ 2018 κατά το χρόνο της Συνέλευσης. Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης υπερψηφίστηκε από Ομολογιούχους δανειστές εκπροσωπούντες 43.419 ομολογίες, ήτοι 100% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση.

Ειδικότερα η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ 2018, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση παρείχε την συναίνεση των Ομολογιούχων για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) – (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ιε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Επιπλέον αναγνωρίστηκε η άσκηση από τους Ομολογιούχους των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 αναφορικά με την παραπάνω παρέκκλιση και έλαβε χώρα παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v