Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάκτωρ

Η θητεία των πρόσθετων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάκτωρ

Η  «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»  ανακοίνωσε ότι την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την οποία συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά το από 06.06.2022 αίτημα της μετόχου ανώνυμης εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) που εκπροσωπεί ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναφορικά με την εκλογή τριών πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν της από 15.06.2022 επιστολής της μετόχου, με την οποία προσδιορίζονται τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη μαζί με τα βιογραφικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν.4706/2020 ως ισχύει, έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 62 μέτοχοι που εκπροσωπούν 271.324.228 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 271.324.228 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 77,924% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Εκλογή πρόσθετων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και της εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με την οποίαν διαπιστώθηκε η συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν.4706/20 ως ισχύει, εξέλεξε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ως πρόσθετα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.:

- Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, Μέλος

- Γεώργιο Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Μέλος και

- Γεώργιο Προυσανίδη του Ιωάννη, Μέλος.

Η θητεία των πρόσθετων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο : Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και της από 16.06.2022 Εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σχετικά με την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων του αρ. 9 του ν. 4706/20, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του Μέλους κ. Ιωάννας Δρέττα, από μη εκτελεστικό μέλος, σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία υπερκαλύπτει άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρ. 9 ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία υπερκαλύπτουν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω, καθορίζονται τα εξής:

1. Αθηνά Χατζηπέτρου
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος
3. Ευγενία Λειβαδάρου
4. Ιωάννα Δρέττα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v