Έλαστρον: Τη διανομή μερίσματος €0,262/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 ορίστηκε η 24η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη.

Έλαστρον: Τη διανομή μερίσματος €0,262/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε η Έλαστρον.

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), η διανομή μερίσματος και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης διανομής μερίσματος.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μικτού ποσού μερίσματος ευρώ 4.823.639,82, ήτοι ευρώ 0,262 ανά μετοχή, καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής, ως ακολούθως: Α) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 η 24η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη. Β) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2021 (record date), η 25η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη Γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2021 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η 29η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα.

3. Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

5. Εγκρίθηκε η Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α Ν.4706/2020 και τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018.

6. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Σταμέλου Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841 και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Τέντε Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 170611 από την ελεγκτική εταιρεία «RSM GREECE AE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «RSM GREECE A.E.» για την χρήση 2022 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τη μη υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών όπως αυτό είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2020 και ως εκ τούτου την κατάργησή του.

9. Ανακοινώθηκε, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 εδ. δ’ Ν. 4548/2018, η από 3 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Δημήτριου Παπαριστείδη του Χρήστου από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κύριο Γεώργιο Κολοβό του Κωνσταντίνου και εγκρίθηκε η σχετική εκλογή, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του.

10. Ανακοινώθηκε, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1στ Ν. 4449/2017, η από 3 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) κυρίου Δημήτριου Παπαριστείδη του Χρήστου από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κύριο Γεώργιο Κολοβό του Κωνσταντίνου και εγκρίθηκε η σχετική εκλογή.

11. Εκλέχθηκε νέο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, εκ των οποίων 4 μέλη είναι ανεξάρτητα. Η εισήγηση για την εκλογή των υποψήφιων μελών έγινε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας για όλα τα μέλη, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα βιογραφικά σημειώματα των εκλεγέντων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

12. Εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου και προσδιορίστηκε το είδος της, η θητεία της, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της. Εν συνεχεία εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, με τριετή θητεία, οι εξής:

Α) Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,

β) Ο κ. Γεώργιος Κολοβός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και

γ) ο κ. Γεώργιος Βαλέττας, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κύριοι Κωνσταντίνος Γιαννίρης και Γεώργιος Βαλέττας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

13. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στην Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

14. Αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021). 15. Αναγνώσθηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, για τη χρήση του 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021). 16. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v