Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάιος Πλαστικά: Την 1η Νοεμβρίου η ΓΣ για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Δάιος Πλαστικά: Την 1η Νοεμβρίου η ΓΣ για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΪΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 11η Οκτωβρίου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Βέροιας – Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας, την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4887/2022 και Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των παρευρισκόμενων μετόχων και η αποφυγή της διασποράς της νόσου. Προς αυτό το σκοπό η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζόμενων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (12ο χιλ. οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας, τηλ. 23320-42412) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Σημειώνεται ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 01.11.2022, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v