Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Απόσχιση του κλάδου ακινήτων αποφάσισε η Ιντρακομ

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να δημιουργήσει 100% θυγατρική στην οποία θα περάσουν τα περιουσιακά στοιχεία real estate.

Απόσχιση του κλάδου ακινήτων αποφάσισε η Ιντρακομ

Σε μια νέα εταιρεία, 100% θυγατρική, μεταβιβάζει τον κλάδο ακινήτων η Ιντρακόμ. Στόχος της απόσχισης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διευκόλυνση πιθανών συνεργειών, υποστηρίζει.

Η ανακοίνωση

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Διασπώμενη» ή η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2022 αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου ακινήτων και εισφορά αυτού σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59 έως και 74 και 83-87 του ν. 4601/2019, το άρθρο 52 του ν. 4172/2013, το άρθρο 61 του ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύουν (η «Απόσχιση»).

Στόχος της απόσχισης του κλάδου ακινήτων είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διευκόλυνση πιθανών συνεργειών.

Η Επωφελούμενη θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης. Η Διασπώμενη θα διατηρήσει τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα και θα σχετίζονται, κυρίως, με τη συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους καθώς και την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής υποστήριξης, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Σεπτεμβρίου 2022 ορίστηκε ως ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης και αποτίμησης του προαναφερθέντος κλάδου.

Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Απόσχισης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v