Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Austriacard απορροφά την Inform Λύκος, dual listing σε Ελλάδα-Αυστρία

Επίκειται παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής σε Ελλάδα και Αυστρία. Τα οφέλη για τις δυο εταιρίες και τους μετόχους της Inform Holdings. Η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται. Οι δηλώσεις.

Η Austriacard απορροφά την Inform Λύκος, dual listing σε Ελλάδα-Αυστρία

Την απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας Inform Λύκος από τη μητρική της, Austriacard Holdings προωθούν οι δυο εταιρίες, με στόχο την εξασφάλιση σημαντικών πλεονεκτημάτων για την ελληνική εταιρία και επιπλέον, την παράλληλη διαπραγμάτευση του ομίλου που θα προκύψει, στα χρηματιστήρια της Αυστρίας και της Ελλάδας. 

Μέσα από τη συγκεκριμένη συγχώνευση, η ελληνική εταιρία θα αποκτήσει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της εκτός των Βαλκανίων, όπου σήμερα δρα, με την υποστήριξη της μητρικής Austriacards, η οποία διαθέτει εκτεταμένη παρουσία σε κεντρική Ευρώπη και Αμερική.

Το free float του ενοποιημένου σχήματος υπολογίζεται γύρω στο 20% και σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εισαγωγή του κοινού σχήματος στα χρηματιστήρια της Αυστρίας και της Ελλάδας θα γίνει μέσα στο προσεχές εξάμηνο. 

Στο μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου διαστήματος, η ελληνική μετοχή θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. 

Η ανακοίνωση της εταιρίας  

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής εταιρείας συμμετοχών, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, «INFORM HOLDINGS» ή «Απορροφώμενη Εταιρεία») και το Εποπτικό Συμβούλιο της Αυστριακής μητρικής της, μη εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών «AUSTRIACARD HOLDINGS» ή «Απορροφώσα Εταιρεία» και από κοινού αναφερόμενη με την Απορροφώμενη Εταιρεία ως οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της INFORM HOLDINGS από την AUSTRIACARD HOLDINGS, σύμφωνα με τον Αυστριακό νόμο για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-Verschmelzungsgesetz) (εφεξής ο «Αυστριακός Νόμος για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις»).

Από πλευράς ελληνικού φορολογικού δικαίου, η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ελληνικού νόμου 4172/2013, του άρθρου 61 του Ελληνικού νόμου 4438/2016 και των άρθρων 1 έως και 6 του Ελληνικού νόμου 2578/1998, όπως έκαστος ισχύει.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας, όσο και το Εποπτικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. την έναρξη της διαδικασίας Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία,

2. την έναρξη σύνταξης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων των αρμοδίων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης,

3. τον ορισμό της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού,

4. τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών της INFORM HOLDINGS και της AUSTRIACARD HOLDINGS ως 4,57104863077406 προς 1, δηλαδή οι μέτοχοι της INFORM HOLDINGS προτείνεται να ανταλλάξουν 4,57104863077406 μετοχές της με μία μετοχή της AUSTRIACARD HOLDINGS, υπό την επιφύλαξη της λήψης γνώμης ως προς το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους, που θα διορισθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα αμέσως κατωτέρω (υπό 5) και της έγκρισης της εν λόγω σχέσης ανταλλαγής από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: (α) τις εκτιμηθείσες αξίες των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αυτές προέκυψαν από τα πρόσφατα επιχειρηματικά τους σχέδια και (β) τον αριθμό των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

5. να προβούν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο Εμπορικό Δικαστήριο της Βιέννης και να προτείνουν τις ακόλουθες τρεις ελεγκτικές εταιρείες Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Mazars Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft και BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungsgesellschaft, προκειμένου το εν λόγω Δικαστήριο να αναθέσει σε μία εξ αυτών, ως κοινό ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, την εξέταση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και τη σύνταξη της Ενιαίας Έκθεσης Εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τον Αυστριακό Νόμο για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009.

(β) να διοριστεί η ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers Advisory Services GmbH, ως κοινός πρόσθετος ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, για να εκφράσει γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών (fairness opinion). 6. να εξουσιοδοτηθούν τα αρμόδια πρόσωπα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για τη διενέργεια όλων των πρόσφορων ή κατά το νόμο απαιτουμένων ενεργειών για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα γίνει με βάση τις ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου 2022.

Συνεπεία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που θα εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Οι μετοχές της Απορροφώσας θα εισαχθούν πριν από τη Διασυνοριακή Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας της 21ης Οκτωβρίου 2022.

Η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Η διαδικασία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου του 2023.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση και η παράλληλη εισαγωγή της AUSTRIACARD HOLDINGS στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης, αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

Ειδικότερα, αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Information Management, στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η INFORM HOLDINGS, η οποία το 2021 σε ενοποιημένο επίπεδο κατέγραψε κύκλο εργασιών €75,0 εκατ., EBITDA €6,8 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους €0,5 εκατ., προσδίδοντάς της τη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης σε διεθνή χρηματοδότηση, καθώς και ευκαιρίες προώθησης των λύσεων που έχει ήδη αναπτύξει, σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η AUSTRIACARD HOLDINGS ήδη δραστηριοποιείται.

Περαιτέρω, η AUSTRIACARD HOLDINGS, ως ένας ταχύτατα και δυναμικά αναπτυσσόμενος οργανισμός με διεθνή παρουσία, με ενοποιημένα μεγέθη το 2021, κύκλο εργασιών €178,0 εκατ., EBITDA €26,8 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους €10,0 εκατ., αναμένεται να αποκτήσει ευχερέστερη πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την πρόσβασή της σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος αυξημένης διαφάνειας και προβολής που επιτάσσει η παρουσία της σε δύο Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Κατά τον τρόπο αυτό, αναμένεται να διευκολυνθεί η εδραίωση των επιτευγμάτων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και να βελτιωθούν οι αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές τους σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας έτσι στον Όμιλο διευρυμένες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τις αυτόνομες προοπτικές κάθε μετασχηματιζόμενης εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Austriacard 

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG («ACAG»), ένας Αυστριακός Όμιλος με διεθνή παρουσία και ένας από τους κορυφαίους παρόχους Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ευρώπη, ανακοινώνει την πρόθεσή της να υποβάλει αίτηση εισαγωγής στα Χρηματιστήρια της Βιέννης και της Αθήνας και να συγχωνευθεί μέσω διασυνοριακής συγχώνευσης με την κατά 70,79% θυγατρική της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ("INFORM ΛΥΚΟΣ"), εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κωδικός Bloomberg LYK:GA, κωδικός Reuters LYKr.AT).

Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των αρμόδιων αρχών και των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και των δύο εταιρειών, η ACAG θα απορροφήσει την INFORM ΛΥΚΟΣ και οι μετοχές της θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και της Αθήνας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023.

H ACAG και οι θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των AUSTRIACARD GmbH, INFORM ΛΥΚΟΣ και TAG SYSTEMS, παρέχουν Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Προϊόντα/ Υπηρεσίες υψηλής ασφάλειας, σε δύο ευρείες κατηγορίες:

• Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όπως ασφαλή κρυπτογράφηση δεδομένων σε Η/W (διεθνώς πιστοποιημένες πλατφόρμες Chips), λύσεις πληρωμών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ταυτοποίησης, αποτύπωσης, συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, αυτοματισμού διαδικασιών, τεχνητής νοημοσύνης, λύσεις ψηφιοποίησης δεδομένων, IoT πλατφόρμες κλπ.

• Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ασφάλειας, όπως «έξυπνες» τραπεζικές κάρτες & συναφείς υπηρεσίες, «έξυπνες» κάρτες με εφαρμογές για ταυτοποίηση (αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, κάρτες υγείας, άδειες οδήγησης κ.λ.π.), κάρτες μεταφορών, καθώς και λύσεις έκδοσης λογαριασμών, υψηλής ασφάλειας ψηφοδέλτια, ταινίες ασφαλείας αλκοολούχων ποτών, φαρμάκων και τσιγάρων, ηλεκτρονική έκδοση βιβλίων και πολλές άλλες λύσεις, που αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασμό Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού με ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, σε φυσική ή ψηφιακή μορφή.

To 2021, η ACAG, σε ενοποιημένη βάση, είχε κύκλο εργασιών 178,0 εκατ. ευρώ και 26,8 εκατ. ευρώ EBITDA, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 137,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 69% σε ετήσια βάση) και τo προσαρμοσμένo EBITDA σε 19,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 137% σε ετήσια βάση).

Η συγχώνευση αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση του προφίλ του ομίλου με μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και εμβέλεια προϊόντων, ευρύτερες ευκαιρίες cross selling και αυξημένες οικονομίες κλίμακας.

Οι περισσότεροι από 1.400 εργαζόμενοι που απασχολούνται σήμερα στον Όμιλο θα επωφεληθούν από ένα διεθνές, άρρηκτα δεμένο περιβάλλον εργασίας, το οποίο θα τονώσει την ανταλλαγή γνώσης, θα αυξήσει την τεχνογνωσία, θα προσφέρει διεθνείς ευκαιρίες ανάπτυξης και θα επιταχύνει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ομίλου.

Ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ACAG και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, δήλωσε: «Έχοντας πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία την ενσωμάτωση των προσφάτως εισαχθέντων στον Όμιλο από τις νεοαποκτηθείσες εταιρείες νέων, ταλαντούχων μελών της ομάδας, είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσουμε πλήρως το παγκόσμιο αποτύπωμά μας, θέτοντας στη διάθεση των πελατών μας όλο το φάσμα των Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού που έχουμε ήδη αναπτύξει και αυτών που αναπτύσσονται, όντας ακόμη σε φάση έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, η εισαγωγή μας τόσο στο Χρηματιστήριο της Βιέννης όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα παρέχει στην επενδυτική κοινότητα τη δυνατότητα να αποκτήσει μερίδιο στην επιτυχία μας.».

Ο κ. Μανώλης Κόντος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, δήλωσε: «Με την υλοποίηση αυτής της συγχώνευσης, ο νέος Όμιλος θα διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο Λύσεων που εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των B2B πελατών μας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Τραπεζών,της Ενέργειας,των Τηλεπικοινωνιών και του Λιανικού Εμπορίου, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Με εκτεταμένη εμπειρία άνω των 125 ετών στους τομείς της Διαχείρισης Πληροφοριών και της Κρυπτογράφησης Δεδομένων για επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας και ποιότητας και με μια πελατοκεντρική προσέγγιση, ο Όμιλος είναι σε θέση να αναπτύξει το αποτύπωμά του τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, μεγιστοποιώντας τα εσωτερικά ταλέντα του προσωπικού και προσελκύοντας νέα.».

Ο κ. Jon Neeraas, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, δήλωσε: «Μέσω της συγχώνευσης, η ήδη κορυφαία μας θέση στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής και στις κυριότερες Ευρωπαϊκές αγορές τραπεζικής θα υποστηριχθεί και από Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Οι πελάτες μας στον τραπεζικό τομέα σε περιοχές όπως η Σκανδιναβία, η Αυστρία, η Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου σήμερα κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά, θα έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και λύσεις συμπληρωματικές των καρτών πληρωμών, ενώ παράλληλα ο Όμιλος θα παρέχει στους πελάτες της ψηφιακής τραπεζικής τη δυνατότητα να προμηθεύονται ψηφιακές πλατφόρμες τεχνολογίας, αποδεικνύοντας τη μελλοντική αξία που παρέχουμε σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο τμήμα υψηλής τεχνολογίας. Επίσης,το μερίδιο αγοράς μας θα αυξηθεί σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γερμανία, η Τουρκία, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Επιπλέον, η δραστηριότητά μας στις ΗΠΑ θα ενισχυθεί περαιτέρω με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Προτεραιότητά μας πλέον είναι η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς προϊόντων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της ψηφιακής και παραδοσιακής τραπεζικής. Αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά τους πόρους του Ομίλου, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα χαρτοφυλάκιο με ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες, από την έκδοση καρτών, μέχρι την επεξεργασία/εκκαθάριση πληρωμών και προηγμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με πληρωμές. Η στρατηγική μας θα αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο, καθώς ενσωματώνει ένα μοναδικό στο είδος του μοντέλο ανάπτυξης.».

O κ. Νικόλαος Λύκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ACAG και βασικός μέτοχος, δήλωσε: «Η συγχώνευση αυτή αποτελεί κομβικό σημείο στην ιστορία του Ομίλου, καθώς είναιτο αποκορύφωμα μιας 40ετούς προσπάθειας να οδηγηθεί ο Όμιλος από έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι επικοινωνούσαν και σκέφτονταν μέσωμελανιού και χαρτιού, σε έναν κόσμο, όπου η επικοινωνία είναι μία σειρά από δυαδικά ψηφία, στιγμιαία, παγκόσμια και χωρίς όρια.

Τα τελευταία 125 χρόνια το ήθος μας έχει σφυρηλατηθεί στην ανάπτυξη μοναδικών στο είδος τους λύσεων και σήμερα είμαστε υπερήφανοι να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην απρόσκοπτη ένταξή τους στην Ψηφιακή Εποχή»

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v