Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Πράσινο φως στην έκδοση ΜΟΔ έως 55 εκατ. ευρώ

Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως €55.000.000,00, με έκδοση υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ομολογιών, οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, αποφάσισε η ΓΣ.

Trastor: Πράσινο φως στην έκδοση ΜΟΔ έως 55 εκατ. ευρώ

Η  «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.»  γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 80, και παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 149.821.581 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 151.532.467, δηλαδή το 98,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως Ευρώ Πενήντα Πέντε Εκατομμυρίων (€55.000.000,00).

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

(α) Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου («ΜΟΔ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ποσού έως Ευρώ Πενήντα Πέντε Εκατομμυρίων (€55.000.000,00), με έκδοση υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιών, οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, θα εκδοθούν σε επιμέρους εκδόσεις / σειρές, εντός της περιόδου διαθεσιμότητας, και το οποίο θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση.

Κάθε 1,32 Ομολογίες που θα έχουν εκδοθεί κατά την Ημερομηνία Μετατροπής θα μετατρέπονται σε μία (1) μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών του ΜΟΔ, το ΜΟΔ θα εκδίδεται μέχρι του ποσού που τελικώς θα καλύπτεται.

(β) την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και τη σχετική γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι το ΜΟΔ πρόκειται να καλυφθεί στο σύνολό του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και τέλος

(γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατά την κρίση του, περαιτέρω προσδιορίζει, εξειδικεύει, αποφασίζει και συμφωνεί τους επί μέρους όρους του ΜΟΔ, πλην του ύψους, του είδους και του λόγου μετατροπής αυτού.

Θέμα 2: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία τριών (3) ακινήτων που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση συνολικά τριών (3) ακινήτων που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας, ήτοι της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», και πιο συγκεκριμένα:

Α) Ενός πολυώροφου κτηρίου επί της οδού Κοραή αρ. 5 στην Αθήνα, από την εταιρεία με την επωνυμία «NEW UP DATING DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι τιμήματος Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Σαράντα Χιλιάδων (€7.540.000,00),

Β) Ενός πολυώροφου κτηρίου καταστημάτων και γραφείων, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αρ. 47, στο Χαλάνδρι Αττικής, από την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» έναντι τιμήματος Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Τριακοσίων Δέκα Χιλιάδων (€1.310.000,00), και

Γ) Ενός επαγγελματικού κτηρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σταυρού – Παιανίας αρ. 165 στην Παιανία Αττικής από την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», έναντι τιμήματος Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Πεντακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (€1.550.000,00).

Θέμα 3: Άλλα θέματα Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αναφορά τους, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία. Τέλος, ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v