Ακίνητο στο Ψυχικό απέκτησε έναντι 1,5 εκατ. ευρώ η Τεχνική Ολυμπιακή

Εκ του τιμήματος, ποσό ύψους 1,22 εκατ. ευρώ συμψηφίστηκε με χρηματική απαίτηση που είχε η εισηγμένη κατά της Χιλτοπ Τεχνικής.

Ακίνητο στο Ψυχικό απέκτησε έναντι 1,5 εκατ. ευρώ η Τεχνική Ολυμπιακή

H Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 1/12/2022 ανακοίνωσής της σχετικά με την απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια, προέβη σήμερα στην υπογραφή συμβολαίου με αντικείμενο την αγορά οριζόντιας ιδιοκτησίας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΧΙΛΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Η οριζόντια ιδιοκτησία ευρίσκεται στο Ψυχικό και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια είκοσι και 0,38 (520,38) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου δώδεκα και 0,50 εκατοστά (12,50/100) επί του όλου οικοπέδου επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών (2.933,00).

To τίμημα για την ως άνω συναλλαγή ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.500.000,00). Από το ανωτέρω τίμημα:

(α) ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (€1.275.000,00) εξοφλήθη ως εξής:

(ι) ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (€1.225.000,00), συμψήφισε η Αγοράστρια με χρηματική απαίτηση που είχε κατά της Πωλήτριας, απορρέουσα από Σύμβαση πίστωσης δι’ ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, προκειμένου οι αμοιβαίες απαιτήσεις τους να αποσβεσθούν δια συμψηφισμού, κατ΄ άρθρο 440 επ. του Αστικού Κώδικα.

(ιι) ποσό ευρώ πενήντα χιλιάδες (€50.000,00) καταβλήθηκαν μετρητά με την υπογραφή του συμβολαίου,

(β) το υπόλοιπο τίμημα, ευρώ διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (€225.000,00), θα καταβληθεί μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023).

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v