Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Εξαγόρασε το 100% της θυγατρικής Lion Rental

Εξαγόρασε από το μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής, ποσοστό 19,5% έναντι 7.700.000,00 ευρώ.

Μοτοδυναμική: Εξαγόρασε το 100% της θυγατρικής Lion Rental

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  σε συνέχεια της από 12.04.2023 ανακοίνωσής της σχετικά με τη σύναψη προσυμφώνου για την απόκτηση 363.354 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών από το μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρίας «LION RENTAL A.E.», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και σε εκτέλεση του προσυμφώνου αυτού, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα (25.05.2023) συνήψε το οριστικό συμφωνητικό αγοράς και απόκτησης των ως άνω 363.354 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «LION RENTAL A.E.».

Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 7.700.000,00 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία κατέστη μοναδική μέτοχος της θυγατρικής εταιρίας «LION RENTAL Α.Ε.», έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου της ως άνω θυγατρικής, τα οποία ενσωματώνονται σε 1.863.354 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v