Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda: Η MC Property Management απορροφά την Malls Management Services

Στόχος της συγχώνευσης είναι η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των δύο θυγατρικών με την λειτουργία τους ως ενιαίο σύνολο με αντικείμενο τη διαχείριση όλων των εμπορικών κέντρων που ανήκουν στον Όμιλο.

Lamda: Η MC Property Management απορροφά την Malls Management Services

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. ανακοινώνει ότι κατά την πρόσφατη συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων των θυγατρικών της εταιρειών «Malls Management Services – Υπηρεσίες Διαχείρισης Εμπορικών Κέντρων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (με ποσοστό συμμετοχής της 100%) και «ΜC Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας» (με ποσοστό συμμετοχής της 100%), αποφασίστηκε η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης θυγατρικής από την πρώτη, με ημερομηνία κατάρτισης ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2022.

Η ανωτέρω ενδοομιλική συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7- 21 και 30-34 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

Για τη διενέργεια αποτίμησης της αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας «ΜC Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας» κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της συγχώνευσης ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «KPMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 186).

Στόχος της συγχώνευσης είναι η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των δύο θυγατρικών με την λειτουργία τους ως ενιαίο σύνολο με αντικείμενο τη διαχείριση όλων των εμπορικών κέντρων που ανήκουν στον Όμιλο, στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v