Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημόσια πρόταση για ΕΛΓΕΚΑ στο 0,566 ευρώ

Μετά την περίοδο αποδοχής και εφόσον στη δημόσια πρόταση έχει συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 90% του μετοχικού κεφαλαίου, θα ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), με στόχο την έξοδο της εταιρείας από το Χρηματιστήριο.

Δημόσια πρόταση για ΕΛΓΕΚΑ στο 0,566 ευρώ

Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της ΕΛΓΕΚΑ προχωρά ο κ. Αλ. Κατσιώτης και οι μέτοχοι που λειτουργούν συντονισμένα και ελέγχουν το 85,2% της μετοχής.

Η δημόσια πρόταση αφορά σε 8.915.894 μετοχές ή το 14,787% της εταιρείας έναντι 0,566 ευρώ ανά μετοχή. 

Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου, μετά την έγκρισή του από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Μετά την περίοδο αποδοχής και εφόσον στη δημόσια πρόταση έχει συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 90% του μετοχικού κεφαλαίου, θα ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), με στόχο την έξοδο της εταιρείας από το Χρηματιστήριο. 

Δείτε το κείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

Οι μέτοχοι που λειτουργούν συντονισμένα

Νωρίτερα η ΕΛΓΕΚΑ γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο ενημέρωση που έλαβε, την 19.07.2023, από τον μέτοχό της κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, ο οποίος ενεργεί και για λογαριασμό των μετόχων κου Γεωργίου Κατσιώτη, κου Πέτρου Κατσιώτη, κου Νικολάου Δρακόπουλου, κας Έλλης Δρακοπούλου, κας Αικατερίνης Δρακοπούλου, κας Αθανασία Δρακοπούλου και κας Ελένης Σαραφίδου, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου των ανωτέρω προσώπων στην Εταιρεία, ως ακολούθως:

Στις 19.07.2023 τα ανωτέρω Υπόχρεα Πρόσωπα υπέγραψαν συμφωνία μετόχων (στο εξής «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ο μεταξύ τους συντονισμός προκειμένου: (α) να επιδιώξουν κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της Εταιρείας και (β) να, προχωρήσουν σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3461/2006 («Δημόσια Πρόταση») και στη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό, τα Υπόχρεα Πρόσωπα συμφώνησαν, περαιτέρω, τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και ανέλαβαν την υποχρέωση να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας Μετόχων, τα Υπόχρεα Πρόσωπα ασκούν από κοινού και συντονισμένα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην περ. (α) του άρθρου 10 του N.3556/2007, 51.379.713 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 85,213% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων στην Εταιρεία. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v