Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η απορρόφηση ΑΝΕΚ από Attica

Πράσινο φως στη συγχώνευση άναψε με ομόφωνη μάλιστα απόφασή της η αρμόδια αρχή κρίνοντας ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η απορρόφηση ΑΝΕΚ από Attica

Τέλος στο θρίλερ της συγχώνευσης της ΑΝΕΚ με την Attica Group βάζει η απόφαση της της Επιτροπής Ανταγωνισμού που, υπενθυμίζεται, εξέτασε το ζήτημα σε σειρά συνεδριάσεων.

Όπως ενημέρωσε η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τη «γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση». Στο σκεπτικό σημειώνεται ότι «η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Η απόφαση καταχωρήθηκε ήδη στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι στην προσπάθεια διάσωσης της ΑΝΕΚ από την Attica Group αντιτάχθηκαν με παρεμβάσεις τους στην Επιτροπή τόσο η Seajets του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όσο και ο όμιλος Γκριμάλντι, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. 

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία προβλέπει:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝEΚ από την Εταιρεία με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝEΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝEΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Αναλυτικά το διατακτικό:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, εγκρίνει ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 6 του ν. 3959/2011, την υπ’αριθ. πρωτ. 9484/25.10.2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (ΑΝΕΚ) από την εταιρεία με την επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που τηρείται στην Υπηρεσία μας την 3η Αυγούστου 2023 και έλαβε τον αριθμό 827/2023.

Η ανακοίνωση της Attica Group

Η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 827/2023 και ημερομηνίας 3.8.2023 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική προηγούμενη γνωστοποίηση της Εταιρίας για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ A.E.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ») από την ATTICA.

Κατόπιν της ως άνω εγκρίσεως, η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Η νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη της Εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε από τη δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσα.

Η ανακοίνωση της ΑΝΕΚ

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε Ολομέλεια εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 827/ 03.08.2023 απόφαση, με την οποία ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Εταιρείας από την ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, θα προβεί σε ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v