ΕΛΒΕ: Διανέμει μέρισμα 0,4 ευρώ, τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή, 13/10/2023. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που συνεδρίασε σήμερα.

ΕΛΒΕ: Διανέμει μέρισμα 0,4 ευρώ, τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΕ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 29η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας Αγιος Ανδρέας Καβάλας).

Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, έξι (6) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.738.784 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,805 % επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία συνεδρίασε εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επι αυτών :

  1. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.
  2. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης ποσό ευρώ 727.650 και από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσό ευρώ 595.350, ήτοι συνολικά ευρώ 1.323.000, που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 20/10/2023. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή, 13/10/2023. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) τη Δευτέρα, 16/10/2023. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 20/10/2023, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 160 του ν. 4548/2018. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.
  3. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 καθώς και την προέγκριση αμοιβών.
  4. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.
  5. Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την ελεγκτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών «Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2023 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1-30/6/2023.
  6. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
  7. Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022.
  8. Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τον κ. Κωνσταντίνο Μάλαμα ως μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κ.Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ.
  9. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
  10. Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v