Μουζάκης: Την έκδοση ομολόγου ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο ύψος του ομολόγου θα είναι έως τα 5 εκατ. ευρώ.

Μουζάκης: Την έκδοση ομολόγου ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 1 η Σεπτεμβρίου 2023 στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισού, αρ. 41 και ώρα 9:30 π.μ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 13.092.597 μετοχές επί του συνόλου των 32.188.050 μετοχών της Εταιρείας, εκπροσωπώντας ποσοστό 40,6753% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εφόσον συγκεντρώνεται η απαραίτητη εκ του Καταστατικού απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022. Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους ο συμψηφισμός του ποσού των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022 με ζημίες παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 κατά το άρ. 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν.4548/2018

Κατόπιν πρότασης του μετόχου Ελευθερίου-Ίωνος-Ερίκου Μουζάκη Γκάγκνουμ, αποφασίσθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων Μετόχων η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ελεγχόμενη περίοδο, ενώ αποφασίστηκε η αποχή από την απαλλαγή ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2022-9.9.2022 καθώς και του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2022 έως 8.12.2022. 

Οι Μέτοχοι ενέκριναν ομοφώνως την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν.4548/2018.

Θέμα 4ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν.4548/2018

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022.

Θέμα 5ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2022 και προέγκριση για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν.4548/2018

Οι Μέτοχοι, έχοντας λάβει γνώση, ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022. Κατόπιν προτάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Μέτοχοι ομόφωνα προενέκριναντην καταβολή αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τη χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023.

Θέμα 6ο :Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών – τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους

Κατόπιν ανακοίνωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έλαβε προσφορές για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2023 και πρότασής του για έγκριση της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «COMPASSΟρκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» ως πιο συμφέρουσας, το θέμα εγκρίθηκε ομοφώνως, με τακτικό ελεγκτή τον κ. Νίκο Μακρή και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Γιάννη Μακρή.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται σε ευρώ δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (14.960,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ προκειμένου για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και σε ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (6.930,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ προκειμένου για τον φορολογικό 3 έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2023.

Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 7ο :Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν.4449/2017

Υποβλήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022. Έχοντας λάβει γνώση του περιεχομένου της, οι Μέτοχοι ενέκριναν ομοφώνως το θέμα.

Θέμα 8ο : Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν.4706/2020

Υποβλήθηκε προς την Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Έχοντας λάβει γνώση του περιεχομένου της, οι Μέτοχοι ενέκριναν ομοφώνως το θέμα. Θέμα 9ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της διαχείρισης και εύρεσης χρηματοδοτικών πηγών για την κάλυψη εγγυητικών οφειλών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στους μετόχους την κρίσιμη κατάσταση και προοπτική των εγγυητικών ευθυνών/οφειλών της Εταιρείας προς την «ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» καθώς και την ανάγκη να εξευρεθούν πόροι χρηματοδότησης.

Κατόπιν αυτού, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την ανάγκη εξεύρεσης κάθε πιθανής λύσης για την χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Ο Μέτοχος Ελευθέριος – Ίων- Ερίκος – Μουζάκης Γκάγκνουμ υπέβαλε προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση:

i. Την έκδοση ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής τοποθετήσεως (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ) μεανταλλάξιμες άυλες ομολογίες (εφεξής «ΑΟΔ»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με τους εξής προτεινόμενους όρους:

a) ανώτατο ύψος του ΑΟΔ έως ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00),

b) ολόκληρης ή τμηματικής διάθεσης εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου,

c) ετήσιο επιτόκιο πληρωτέο δις ετησίως (ήτοι στις 31.12 εκάστου έτους) ίσου προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της πληρωμής εκδόσεως έντοκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων μείον 10%,

d) ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας ποσού 0,70 λεπτών, 

e) λόγος ανταλλαγής 10 ομολογίες προς 9 μετοχές κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος,

f) ημερομηνία λήξης του ΑΟΔ ορίζεται η 31.12.2024 και

g) περίοδος δικαιώματος εξόφλησης δια ανταλλαγής έως τις 31.12.2024 δια σχετικής εγγράφου δηλώσεως.

Το ανωτέρω θέμα είχε εγκριθεί από τους Μετόχους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 30.1.2023 και, καθώς δεν υλοποιήθηκε, προτάθηκε η επαναφορά του στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 10ο : Διάφορα Θέματα Δεν τέθηκε έτερο θέμα από Μέτοχο προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v