Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκτίναξη μεγεθών για την ΕΚΤΕΡ στο εξάμηνο

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 35,9 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή κερδοφορία εκτινάχθηκε στα 5,17 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 163 χιλιάδων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Εκτίναξη μεγεθών για την ΕΚΤΕΡ στο εξάμηνο

Σημαντικά βελτιωμένα ήταν τα μεγέθη της ΕΚΤΕΡ στο πρώτο εξάμηνο. Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €35.920.791,87 από €6.885.086,09 κατά το Α’ εξάμηνο του 2022. Τα μεγέθη, σημειώνει η εταιρεία, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα, δεδομένου ότι πλέον ενσωματώνονται αναλογικά και τα οικονομικά μεγέθη από τα Κοινοπρακτικά σχήματα στα οποία μετέχει η ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών από την αμιγή δραστηριότητα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., κατά την 30/06/2023, ανήλθε σε €28.535.426,20. Η αλματώδης αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην εξέλιξη ή/και ολοκλήρωση κατασκευαστικών συμβολαίων των οποίων οι προθεσμίες αποπεράτωσης είναι σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους. Πέραν των κατασκευαστικών συμβολαίων που υπεγράφησαν την προηγούμενη χρήση, η Εταιρεία, όπως εμφανίζεται στο ανεκτέλεστο εργασιών της, κατά το τρέχον εξάμηνο ανέλαβε νέα κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού, τα οποία επηρεάζουν θετικά τον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου δεν διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο της Μητρικής.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού €6.138.543,19 το Α’ εξάμηνο του 2023, έναντι κερδών ποσού €747.340,62 το Α’ εξάμηνο του 2022. Η μεταβολή είναι απόρροια της αύξησης του κύκλου εργασιών ενώ τα μικτά κέρδη από την αμιγή δραστηριότητα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε ανέρχονται σε €5.174.205,66 την 30/06/2023. Το ποσοστό των μικτών κερδών σε ποσοστό επί του αμιγούς κύκλου εργασιών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. είναι 18,13% το α' εξάμηνο του 2023 έναντι 10,73% του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ταυτίζονται με τα μικτά κέρδη της μητρικής.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού €6.952.462,41, έναντι κερδών ποσού €508.376,62 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τη μητρική διαμορφώθηκαν σε κέρδη €7.056.281,42 για το Α’ εξάμηνο του 2023, έναντι κερδών ποσού € 510.145,93 το αντίστοιχα εξάμηνο του 2022. Η μεταβολή είναι απόρροια της μεταβολής των μικτών κερδών, ενώ το ποσό των € 6.091.630,59 προέρχονται από την αμιγή δραστηριότητα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και τα ποσοστά επί του αμιγούς κύκλου εργασιών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. είναι 19,98% το α΄ εξάμηνο του 2023 έναντι 7,00% του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 6.912.222,80 έναντι κερδών ποσού € 226.163,13 το Α’ εξάμηνο του 2022. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 7.016.107,03 έναντι κερδών ποσού € 146.400,35 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι απόρροια των προαναφερόμενων γεγονότων, ενώ τα σχετικά ποσοστά επί του αμιγούς κύκλου εργασιών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κινούνται σε ακόμη καλύτερα επίπεδα ήτοι 20,17% το α' εξάμηνο του 2023 έναντι 1,83% του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού €5.171.662,32, έναντι κερδών ποσού €163.578,60 το Α’ εξάμηνο του 2022. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού €5.275.208,93, έναντι κερδών ποσού €83.474,90 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Η πορεία των αποτελεσμάτων μετά από φόρους είναι ανάλογη των αποτελεσμάτων προ φόρων σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v