ΟΤΕ: Πράσινο φως από ΔΣ στο Σχέδιο Σύμβασης για την απορρόφηση της Cosmote

Μέσω της διαδικασίας απορρόφησης επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση, σημειώνει ο ΟΤΕ.

ΟΤΕ: Πράσινο φως από ΔΣ στο Σχέδιο Σύμβασης για την απορρόφηση της Cosmote

Ο ΟΤΕ σε συνέχεια της από 13-07-2023 ενημέρωσης, ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 12-10-2023 εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Απορροφώμενη») από την μητρική εταιρεία OTE A.E («Απορροφώσα»).

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης, όπως εμφανίζονται στις σχετικές Λογιστικές Καταστάσεις της 31.08.2023 και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα, χωρίς αύξηση κεφαλαίου της Απορροφώσας.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση.

Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Απορροφώμενη εταιρεία (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v