Εκτακτη ΓΣ στη Σαράντης για πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών

Στα θέματα η θέσπιση Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων - Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη της εταιρείας και των θυγατρικών.

Εκτακτη ΓΣ στη Σαράντης για πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών

Κατόπιν της από 08/11/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (η «Εταιρεία») καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00μμ, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Αμαρουσίου Χαλανδρίου αριθ. 26, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ’ άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.

2. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Θέσπιση Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων - Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards - «ΜΠΚ»), σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards). Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

4. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v