ΕΡΕΤΒΟ: Η εικόνα του 2022, η Γραμμή 4 και νέες διεκδικήσεις έργων

Στα 62 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο έργων στο τέλος του 2022 για την εργοληπτική εταιρεία 6ης τάξης, που διεκδικεί νέους διαγωνισμούς. Αύξηση τζίρου το 2022 αλλά σημαντική υποχώρηση κερδοφορίας σε όλες τις γραμμές.

ΕΡΕΤΒΟ: Η εικόνα του 2022, η Γραμμή 4 και νέες διεκδικήσεις έργων

Αύξηση κύκλου εργασιών αλλά σημαντική υποχώρηση κερδοφορίας το 2022 εμφάνισε η κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ, της οποίας σημαντικό μέρος του ανεκτέλεστου υπολοίπου αφορά στις πρόδρομες εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Η εταιρεία μετά την επικράτηση της στο σχετικό διαγωνισμό του 2020, συμβασιοποίησε το εν λόγω έργο το 2021, ύψους περίπου 48 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στο «στήσιμο» των 22 εργοταξίων της νέας γραμμής του Μετρό, πριν αναλάβει η κοινοπραξία υλοποίησης του έργου, δηλαδή η Άβαξ- GHELLA- Alstom.

Πέραν των παραπάνω ωστόσο η κατασκευαστική με πτυχίο 6ης τάξης και της θυγατρικής ΕΤΒΟ που κατέχει πτυχίο 4ης τάξης έχει σχηματίσει ανεκτέλεστο έργων ύψους 62,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, ενώ διεκδικεί έργα δικτύου ύδρευσης στην Ανατολική Αττική (σ.σ. από το ευρύ πρόγραμμα δημοπρατήσεων της ΕΥΔΑΠ), ενώ συμμετέχει σε κοινοπραξίες για τη διεκδίκηση οδικών έργων μαζί με την Δομική Κρήτης και την ΕΚΤΕΡ

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσιευμένης χρήσης της, η εταιρεία σε ενοποιημένη βάση (όπου προσμετρούνται υφιστάμενες κοινοπρακτικές εταιρείες έργων και θυγατρικές) το 2022 παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 14,7 εκατ. ευρώ ενισχυμένο κατά 26% έναντι του 2021, ενώ η εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 12,4 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 54% σε σχέση με το 2021.

Το περιθώριο Καθαρού Κέρδους του ομίλου το 2022 διαμορφώθηκε σε 2,23%, ενώ το περιθώριο Καθαρού Κέρδους της εταιρείας σε 0,65%. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων του ομίλου ανήλθαν το 2022 σε 472.865,61 ευρώ έναντι 1.579.949,91 ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 70,07%, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων της εταιρείας ανήλθαν το 2022 σε 401.732,12 ευρώ έναντι αποτελεσμάτων 1.518.806,32 ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 73,55%.

Οι ζημιές μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 326.306,99 ευρώ έναντι κερδών 2.519.959,72 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε 80.038,33 ευρώ έναντι κερδών 2.049.910,28 ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση κατά 96,10%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος του 2022 εμφανίζονται μειωμένα κατά 20,06% και διαμορφώθηκαν σε 1,226.979,16 ευρώ έναντι 1.534.854,42 ευρώ την προηγούμενη χρήση του 2021.

Ο όμιλος παρά το χρονισμό των έργων, την αύξηση κατασκευαστικού κόστους την προηγούμενη διετία αλλά και του επιτοκιακού κόστους διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα αλλά και συγκρατημένη δανειακή μόχλευση. Ειδικότερα τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος του 2022 εμφανίζονται μειωμένα κατά 20,06% και διαμορφώθηκαν σε 1,226.979,16 ευρώ έναντι 1.534.854,42 ευρώ την προηγούμενη χρήση του 2021.

Ο δε δανεισμός –κυρίως μακροπρόθεσμος- διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης στα 8,8 εκατ. ευρώ από 8,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v