ΕΛΓΕΚΑ: Ο Αλέξανδρος Κατσιώτης απέκτησε το 100% της εταιρείας

Ο Αλέξανδρος Κατσιώτης απέκτησε συνολικά 1.799.759 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της «ΕΛΓΕΚΑ» έναντι τιμήματος €0,566 ανά μετοχή.

ΕΛΓΕΚΑ: Ο Αλέξανδρος Κατσιώτης απέκτησε το 100% της εταιρείας

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης (ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι την 11η Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η
διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.799.759 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (η «Εταιρία») έναντι τιμήματος €0,566 ανά μετοχή.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v