Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dotsoft: Πράσινο φως στην αλλαγή έδρας από τη ΓΣ

Η εταιρία έχει πλέον την καταστατική έδρα και κύρια εγκατάστασή στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ποσειδώνος, αρ. 71

Dotsoft: Πράσινο φως στην αλλαγή έδρας από τη ΓΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Dotsoft παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (2.927.950) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 3.120.000 μετοχών, ήτοι το 93,845% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Τροποποίηση του άρθρου 2 (Έδρα) του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου περί αλλαγής έδρας της εταιρίας και τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας, και εγκρίνει την αλλαγή της καταστατικής έδρας της εταιρίας και αποφασίζει από την σήμερον κι εφεξής η εταιρία να έχει πλέον την καταστατική έδρα και κύρια εγκατάστασή της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ποσειδώνος, αρ. 71. Εγκρίνει επίσης την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Απριλίου 2023 για την νέα μίσθωση της εταιρίας και εγκρίνει την νέα μισθωτικής σχέσης της εταιρίας και τους όρους αυτής και εγκρίνει την δαπάνη ποσού ύψους 252.000,00€ για την μετεγκατάσταση της Εταιρίας στα νέα γραφεία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης στην οδό Ποσειδώνος αρ. 71. Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης. Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρίας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του ως άνω άρθρου και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Εκλογή νέων Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2023 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα εγκρίνει και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει κι εγκρίνει την παραίτηση και αντικατάσταση της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» και ορισμό της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ως αντικαταστάτριας της παραιτηθείσης εταιρίας, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, και επίσης εγκρίνει τον ορισμό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 ευρώ). Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής της Σύμβασης με την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και κάθε σχετικού εγγράφου και να προβεί σε κάθε αναγκαία περαιτέρω γνωστοποίηση προς ολοκλήρωση του ορισμού ορκωτών ελεγκτών της οικείας χρήσης.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση των μελών του εκλεγέντος στις 27.9.2023 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της από 27.9.2023 σύνθεσης και ανασυγκρότησης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και της παροχής εξουσιοδοτήσεων αντιπροσώπευσης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα εγκρίνει και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει κι εγκρίνει α)τα μέλη του εκλεγέντος στις 27.9.2023 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β)την από 27.9.2023 σύνθεση και ανασυγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η εκλογή του οποίου θα ισχύει έως και 30-6-2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως καταγράφονται στο από 27/9/2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και εγκρίνει και γ) εγκρίνει την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27/9/2023 σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με την οποία οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην απόφαση της από 30/6/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και δ) επίσης αποφασίζει κι εγκρίνει το σύνολο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας όπως καταγράφονται στο από 27/9/2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τα μέλη και την σύνθεση και την από 27.9.2023 ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η εκλογή του Δ.Σ. ως ανωτέρω και η θητεία του θα ισχύει έως και 30-6- 2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως καταγράφονται στο δημοσιευμένο στο ΓΕ.ΜΗ. από 27/9/2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων εγκρίνει οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην απόφαση της από 30/6/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για το ανωτέρω εκλεγέν και εγκρινόμενο από την παρούσα Ε.Γ.Σ., Δ.Σ., εγκρίνοντας το περιεχόμενο του δημοσιευμένου στο ΓΕ.ΜΗ. από 27/9/2023 πρακτικού Δ.Σ.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Απόφαση για τον τρόπο κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του επενδυτικού κόστους στο Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης της εταιρίας στο πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ΑΞΟΝΑ 2.3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων» της Δράσης 16706 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με αριθμό αίτησης 113988 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα εγκρίνει και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει κι εγκρίνει α) την δέσμευση φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού
τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000,00 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50,1226% της Ιδιωτικής Συμμετοχής στην επένδυση, από το λογαριασμό «42.00 - Υπόλοιπο κερδών εις νέον» και β) την δημιουργία
ειδικού αποθεματικού της επένδυσης δεσμευμένου μέχρι την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της και γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο, προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v