«Καταπέλτης» ο ορκωτός για την Avramar

Οι καυτές επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή στις οικονομικές καταστάσεις και γιατί αμφιβάλλει για τη δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων της. Η εικόνα για δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές.

«Καταπέλτης» ο ορκωτός για την Avramar

Την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου, επισημαίνει ο Ορκωτός Ελεγκτής της Avramar Ιχθυοαλλιέργειας.

Στην έκθεσή του -σ.σ. η οποία από τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν φαινόταν στις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν χθες στο ΓΕΜΗ- εφιστά την προσοχή σε σειρά κρίσιμων θεμάτων.

Στην Έκθεσή του ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής -σ.σ. βρίσκεται στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Avramar- επισημαίνει τα εξής:

- η εταιρεία και ο όμιλος δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές τους συμβάσεις,

- η εταιρεία και ο όμιλος δεν προχώρησαν σε αποπληρωμή δόσεων και τόκων ύψους 29 εκατ. ευρώ περίπου, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της εκθέσεως ελέγχου,

- το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων της εταιρείας και του ομίλου ποσού 264 εκατ. ευρώ περίπου απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,

- το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και

- το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί μικρότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του Νόμου 4548/2018.

Επίσης, όπως αναφέρεται, η ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και του ομίλου δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες και τη λήψη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

«Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του ομίλου», καταλήγει ο Ορκωτός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v