Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroxx

Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroxx

Η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει  τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 12.966.949 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, επί συνόλου 14.791.000 μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 87,67% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της.

Υπήρξε, επομένως, η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Θέμα 1ο: Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, λήγουσα την 12.02.2029 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

  • Giuseppe Giano του Giovanni,
  • Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου,
  • Αριστοτέλης Νινιός του Κωνσταντίνου,
  • Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου,
  • Ιωάννης Μαρκάκης του Χαριλάου,
  • Διονυσία Αντωνοπούλου του Ιωάννη, και
  • Δήμητρα Κατσίπη του Ιωάννη.

Θέμα 2ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v