Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Entersoft: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Η Entersoft γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:30 π.μ., η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή μέσω επιστολικής ψήφου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.794.558 μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,65% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (30.000.000 Χ 2%= 600.000) μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ € 2 (κατώτατη τιμή) έως € 12 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, έως την 20/2/2026 και για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v