Διπλασιασμός EBITDA από Ideal Holdings το 2023

Αύξηση των Εσόδων κατά 120% στα 384,3 εκατ. εμφάνισε ο όμιλος. Αύξηση κερδοφορίας σε όλες τις εταιρείες. «Ολοκληρώσαμε τον 1ο κύκλο του μετασχηματισμού της IDEAL σε εταιρεία συμμετοχών», επισημαίνει ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

Διπλασιασμός EBITDA από Ideal Holdings το 2023
O πρόεδρος της Ideal, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου
Μεγάλη αύξηση οικονομικών μεγεθών καταγράφει η Ideal Holdings στα pro forma αποτελέσματα 2023. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πέτυχε:
 • Αύξηση των Εσόδων κατά +120% στα € 384,3 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +101% στα € 53,9 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά +76% στα € 38 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +73% στα € 26,7 εκατ.
 • Αύξηση της Κερδοφορίας για όλες τις εταιρείες.

Στα ανωτέρω ενοποιημένα αποτελέσματα: (α) περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των Astir, Coleus, BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics και των θυγατρικών τους ενώ για τη χρήση 2023 έχουν συμπεριληφθεί και τα αποτελέσματα της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα και (β) παρουσιάζονται τα λειτουργικά μεγέθη και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται η επίδραση του ΔΠΧΑ 16, η οποία παρουσιάζεται διακριτά σε επίπεδο EBITDA κερδοφορίας.

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνονται έξοδα που αφορούν την επενδυτική λειτουργία της μητρικής εταιρείας (IDEAL Holdings), τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί στις επενδύσεις.

Κατόπιν της επιτυχούς εκδόσεως από την Εταιρεία, στις 15.12.2023, Κοινού Ομολογιακού Δανείου πενταετούς διάρκειας και ποσού € 100 εκατ., μέσω Δημόσιας Προσφοράς η οποία καλύφθηκε κατά 1,89 φορές, με τελική απόδοση των ομολογιών και ετήσιο επιτόκιο 5,5%, ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης σε €73,3 εκατ. και ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός / EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,4x. Λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους €16 εκατ., ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα €57,3 εκατ. και ο αντίστοιχος δείκτης στο 1,1x.

Επενδύσεις στη Βιομηχανία (Astir, Coleus)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε € 75,2 εκατ. ενώ η μείωση του Κύκλου Εργασιών σε σταθερή ισοτιμία (FX Neutral) είναι 12% στα € 81,2 εκατ., η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά το Α' τρίμηνο 2023 λόγω αυξημένων παραγγελιών/πωλήσεων του Δ' τριμήνου 2022. Οι πωλήσεις σε τεμάχια ανήλθαν σε 12,4 δισ. τεμάχια το 2023 έναντι 14,2 δισ. τεμάχια το 2022.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 7% στα € 19,9 εκατ., η οποία οφείλεται σε βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και των 2 εταιρειών.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 2% στα € 16,3 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 1% στα € 11,9 εκατ.

Επενδύσεις στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics)

 • Αύξηση των Εσόδων κατά 16% στα € 96,1 εκατ., οφειλόμενη κυρίως στην εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των Οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που συνεχίζουν να ενισχύουν τις επενδύσεις τους τόσο προς το Cloud, των υπηρεσιών Αs a Service και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, με αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουν οι επενδύσεις μας στην Πληροφορική.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 27% στα € 12,4 εκατ. ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αύξησης των εσόδων.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 24% στα € 9,2 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 27% στα € 7,1 εκατ.

Επενδύσεις στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)

 • Αύξηση των Εσόδων κατά 12% στα € 213,1 εκατ. ως αποτέλεσμα επέκτασης των χώρων των καταστημάτων αλλά και της αύξησης των επισκεπτών και των αντίστοιχων συναλλαγών.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 24% στα € 23,9 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 34% στα € 16,7 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 25% στα € 12,1 εκατ.

«Κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας παρουσίασαν αυξημένη κερδοφορία σε σχέση με το 2022. Τα τελικά μεγέθη του 2023 παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2022 και επηρεάστηκαν θετικά από την οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων επενδύσεων και από την εξαγορά της Αττικά Πολυκαταστήματα. Η στρατηγική της διαφοροποίησης του επενδυτικού και επιχειρηματικού ρίσκου αποδίδει καρπούς και δημιουργεί υπεραξία στους μετόχους μας. Το 2023 ολοκληρώσαμε τον 1ο κύκλο του μετασχηματισμού της IDEAL σε εταιρεία συμμετοχών και θέσαμε τις βάσεις για τα επόμενα βήματα. Ο στόχος για τα επόμενα χρόνια παραμένει η αύξηση των μεγεθών μας μέσα από προσεκτικές επενδυτικές κινήσεις. Το 2024 θα είναι έτος προκλήσεων αλλά προσδοκούμε ότι το χαρτοφυλάκιό μας θα διαγράψει ανοδική πορεία», δήλωσε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v