Επέστρεψε σε κερδοφορία η ΕΥΑΘ το 2023

Τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα €1.242 χιλ. έναντι € -3.993 χιλ. το 2022. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 6.724 χιλ. Το μήνυμα της διοίκησης.

Επέστρεψε σε κερδοφορία η ΕΥΑΘ το 2023

Κερδοφόρα η οικονομική χρήση 2023 για την ΕΥΑΘ, με αύξηση τζίρου περί τα 2 εκ. € , μείωση κόστους πωλήσεων κατά 4,2 εκ € και μικτό περιθώριο κέρδους στα 13,6 εκ € έναντι 5,5 εκ € την προηγούμενη χρήση.

Αναλυτικά:

  • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 72.796 χιλ. έναντι € 70.902 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης σημειώνοντας αύξηση 2,67% λόγω της εφαρμογής αυξήσεων στο πλαίσιο όσων προβλεπόταν στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας (ΦΕΚ1105/03.04.2019) καθώς και σε αυξημένη κατανάλωση.
  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 13.654χιλ. έναντι € 5.572 χιλ. το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 145,05%, λόγω μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά €7.949 χιλ. ή 26,27%
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα € 2.629 χιλ. έναντι € -4.242χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 161.97 %.
  • Τα μετά φόρων αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των €1.242 χιλ. έναντι € -3.993 χιλ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 131,11 %.
  • Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 6.724 χιλ. έναντι € 878 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 665,83%.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα € 65.901χιλ. έναντι € 71.481 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,81 %.
  • Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.
  • Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2023 σε € 178.646 χιλ

«Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2023 επιβεβαιώνουν την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να κινούμαστε στην κατεύθυνση της βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης της εταιρείας: να είμαστε οικονοµικά εύρωστοι, εξωστρεφείς, με σύγχρονες και ανθεκτικές υποδοµές, που διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του υδατικού μας οικοσυστήµατος. Πορευόμαστε σε ένα αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με ρυθμιζόμενη τιμολογιακή πολιτική, έχοντας από τον Αύγουστο του 2023 ως βασικό μας μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Χαιρόμαστε που οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές μας παρεμβάσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν προς όφελος των μετόχων και των καταναλωτών μας», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Άγις Παπαδόπουλος.

«Οι επιδόσεις μας το 2023 επιβεβαίωσαν τη στρατηγική μας στόχευση για ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό. Η εξομάλυνση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος από τον Μάρτιο και εφεξής, τα αδιαμφισβήτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εγχώριας παραγόμενης καθαρής ενέργειας, τα οποία και θα απολαμβάνουμε μέσω των PPAs για μια 8ετία, προσδοκούμε να μας εξασφαλίσουν ακόμη καλύτερη πορεία», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

«Πέραν του οικονομικού οφέλους που θα εξασφαλίσουμε από τις ‘πράσινες’ διμερείς συμβάσεις, θα επιτύχουμε περιορισμό του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, με θετική επίπτωση και στην αποτίμηση της εταιρείας, καθώς συμμετέχουμε στον Δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών», κατέληξε ο κ. Αμανατίδης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v