Κέρδη-ρεκόρ το 2023 για Intrum Hellas

Παρά την ελαφρά μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία διαχείρισης πέτυχε κέρδη προ φόρων 112,5 εκατ. ευρώ. Το κλειδί της μείωσης γενικών λειτουργικών εξόδων. Δίνει μέρισμα σχεδόν το σύνολο των καθαρών κερδών της.

Κέρδη-ρεκόρ το 2023 για Intrum Hellas

Με ισχυρό ισολογισμό, χάρη στην επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και τις υψηλές ταμειακές ροές έκλεισε το 2023 η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Intrum Hellas, παραμένοντας νησίδα ασφαλείας στις τρικυμιώδεις ημέρες, που διανύει ο σουηδικός όμιλος Intrum.

Η Intrum Hellas (φωτ. ο Γιώργος Γεωργακόπουλος) έκλεισε το 2023 με κύκλο εργασιών 223,45 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το 2022 (232 εκατ. ευρώ). Χάρη, όμως, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 5,5% συντήρησε την κερδοφορία της σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτά του 2022. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 149 εκατ. ευρώ (159 εκατ. ευρώ το 2022) και τα κέρδη προ φόρων σε 112,5 εκατ. ευρώ, έναντι 110,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, που αποτελούν ιστορικά υψηλή επίδοση.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 85,8 εκατ. ευρώ (84,47 εκατ. ευρώ το 2022) και εφόσον οι μέτοχοι εγκρίνουν την εισήγηση του Δ.Σ. θα διανεμηθούν σχεδόν όλα, καθώς το μέρισμα χρήσης 2023 προτείνεται να ανέλθει σε 83,4 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 124,8 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, εξοφλήθηκε ο δανεισμός των 130 εκατ. ευρώ, που είχε παράσχει στις 19 Δεκεμβρίου 2022 η Intrum Hellas στη μητρική της. Οι παραπάνω εισροές επέτρεψαν την χρηματοδότηση επιστροφής κεφαλαίου 154,6 εκατ. ευρώ και τη διανομή μερίσματος χρήσης 2022, ύψους 80 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα ταμειακά διαθέσιμα έμειναν στα επίπεδα των 108,5 εκατ. ευρώ και το καθαρό ταμείο σε 94 εκατ. ευρώ (93,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022).

Η διάρθρωση του κύκλου εργασιών ήταν αντίστοιχη του 2022. Τα 148 εκατ. ευρώ ήρθαν από αμοιβές αποδοτικότητας (success fees), ενώ τα 83 εκατ. ευρώ από αμοιβές διαχείρισης. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρεία ανήλθαν σε 286 εκατ. ευρώ, μειωμένα λόγω της επιστροφής κεφαλαίου.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, η Intrum Hellas διαχειριζόταν 26 χαρτοφυλάκια, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 23,8 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια (HAPS) με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Phoenix, Vega & Sunrise) συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 15,3 δισ. ευρώ καθώς και τα χαρτοφυλάκια Piraeus SNF DAC και Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 3,8 δισ. ευρώ.

Ο σουηδικός όμιλος Intrum στον οποίο ανήκει κατά 80% η Intrum Hellas έχει κινήσει διαδικασία αναδιάρθρωσης του συνολικού του χρέους και βρίσκεται σε περίοδο συζητήσεων με τους ομολογιούχους δανειστές του. Ο καθαρός δανεισμός του ανέρχεται σε περίπου 4,5 φορές τα EBITDA του 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v