Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέρδη 5,4 εκατ. το 2023 για τη Galaxy Cosmos Mezz, προχωρά σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρία θα εισηγηθεί στη ΓΣ τη μείωση σε μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €7,8 εκατ. με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό €0,09 χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών.

Κέρδη 5,4 εκατ. το 2023 για τη Galaxy Cosmos Mezz, προχωρά σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (“Εταιρεία”), σε συνεδρία του στις 26 Απριλίου 2024, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 2022 και οι κοινές μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη γενική κατηγορία («ΕΝ.Α. PLUS») της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 31 Οκτωβρίου 2022.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 46,3% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Alpha Services and Holdings SA στην Εταιρεία (“Ομολογίες”) στις 14 Ιουλίου 2022 με αξία €22.495.540.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 παρουσιάζονται παρακάτω:

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2023 εκτιμήθηκε στα €16,1 εκατ. (€20.7 εκατ. για το 2022) από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αποτίμησης προεξόφλησης ταμειακών ροών ενσωματώνοντας το εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 19,8% και την εκτίμηση ότι οι ταμειακές ροές θα κατανεμηθούν σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις ταμειακές ροές μόνο μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 και μόνο για τις ομολογίες Cosmos και το Galaxy IV οι οποίες έχουν πληρώσει πλήρως τις αναμενόμενες ταμειακές ροές.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (περίπου 68% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα προτεραιότητας πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης).

Τα συμβατικά έγγραφα των τιτλοποιήσεων ορίζουν ότι μετά την παρέλευση 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του ειδικού σχεδίου «Ηρακλής», εάν κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων στα ομόλογα ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β), οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από αρχή εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται κατά 15% ή περισσότερο από τις προϋπολογιζόμενες καθαρές εισπράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο, αναβάλλεται η καταβολή του συνόλου (100%) των τόκων στους κατόχους των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β). Οι αναβαλλόμενοι τόκοι είναι πληρωτέοι στους κατόχους ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β) όταν το κεφάλαιο των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς A) έχει εξοφληθεί πλήρως (και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή του αναβαλλόμενου τόκου, διαφορετικά καθίστανται πληρωτέες την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκων των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β)) ή όταν η σχέση μεταξύ πραγματοποιθεισών και προϋπολογισμένων καθαρών εισπράξεων έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Η πληρωμή τόκου στους κατόχους ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy II Funding DAC για το έτος 2023 έχει αναβληθεί και των τόκων των ομολογιών που εκδόθηκαν από την Orion Securitization DAC έχουν αναβληθεί για το 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του 2023.

H Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €10 εκατ. (€6,7 εκατ. για το 2022) σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει.

Τον Ιανουάριο, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €2,1 εκατ. από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Galaxy IV Funding DAC και Cosmos Securitization DAC.

Τον Απρίλιο, η Εταιρεία έχει πληροφορηθεί ότι θα λάβει κουπόνια €1,2 εκατ. από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Galaxy IV Funding DAC.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει τους λογαριασμούς της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023 και λαμβάνοντας υπόψη τα τραπεζικά υπόλοιπα κατά την 26η Απριλίου 2023 και τον προϋπολογισμό εξόδων που διατηρεί για μελλοντική περίοδο τριών ετών, έχει διαπιστώσει ότι μεγάλο μέρος των διαθέσιμων μετρητών δεν είναι αναγκαία για τη διατήρηση της Εταιρείας ως δρώσας οικονομικής οντότητας. Ως αποτέλεσμα, εισηγείται στη επερχόμενη Γενική Συνέλευση τη μείωση σε μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €7,8 εκατ. με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό €0,09 χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το ποσό στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση με το κουπόνια είσπραξης του Απριλίου.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Χαρτοφυλακίου, το οποίο προετοιμάστηκε και εφαρμόζεται από τον διαχειριστή των χαρτοφυλακίων. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα της με οποιονδήποτε τρόπο ή να καταρτίσει δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v