Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: 14 Μαίου η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

ΟΛΘ: 14 Μαίου η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος

Η ΟΛΘ Α.Ε. (εφεξής και η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Μαΐου 2024, ότι το μέρισμα για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε € 1,30 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι σε καθαρό ποσό € 1,235 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 14 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α., δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 από την πληρώτρια τράπεζα «Alpha Bank», ως ακολούθως:

1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Α.Ε.Π.Ε.Υ.), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την πληρώτρια τράπεζα. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK» θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (έως την 20η Μαΐου 2025).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Επενδυτικών Σχέσεων (τηλ. 2310 593 335, 2310 593 376, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΛΘ Α.Ε., Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v