Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις 10/5/2029.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει πως, μετά την απόφαση της από 10/05/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε την 13/05/2024, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 10/05/2029, ως κάτωθι:

1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου, εκτελεστικό μέλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.,

2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,

3. Arie Koppelaar του Gerrit, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος,

4. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,

5. MarƟn Masson του ChrisƟan, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Zonglyu (Jessie) LU του Yaomin LU, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Παναγιώτης Σταμπουλίδης του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος,

8. Ευαγγελία Δαμίγου του Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος,

9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

10. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

11. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε επίσης τα ακόλουθα:

1. Κάθε μέλος πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη και δεν έχει κωλύματα ή ασυμβίβαστα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.

2. Η συμμετοχή κάθε μέλους στην ενδεκαμελή (11μελή) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμβάλλει στην εκπλήρωση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα: η συμμετοχή του/της στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπει την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη διεξαγωγή της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, στη σύνθεσή του:

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες προβλέψεις του Ν.4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες επί συνόλου έντεκα (11) μελών, ήτοι η συμμετοχή του γυναικείου φύλου ανέρχεται σε 27,27%.

(β) Τα κριτήρια ανεξαρτησίας που απορρέουν από το νόμο, πληρούνται από το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., καθώς τέσσερα (4) από το σύνολο των ένδεκα (11) μελών, και συγκεκριμένα οι κκ. - Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, - Αγγελική Σαμαρά, - Ευστάθιος Κουτμερίδης και - Ιωάννης Τσάρας, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς:

(i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Η ανεξαρτησία διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/05/2024 που αποφάσισε επί της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει μέλη τεσσάρων διαφορετικών εθνικοτήτων ενισχύοντας τη δεξαμενή δεξιοτήτων και εμπειρίας που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανώτατες θέσεις της, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

(δ) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκή γνώση, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, ακεραιότητα και καλή φήμη, δεν έχουν κανένα κώλυμα και δεν στερούνται καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.

(ε) Η ενδεκαμελής (11) σύνθεση ενισχύει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντανακλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της, ενώ διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, τα οποία καλύπτουν την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις οικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην Εταιρεία.

*Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΛΘ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v