Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ στους μετόχους από τη Galaxy Cosmos Mezz

Μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ που θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου είναι και η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,82 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,1636 Ευρώ σε 0,0736 Ευρώ ανά μετοχή.

Επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ στους μετόχους από τη Galaxy Cosmos Mezz

Σε ετήσια γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Galaxy Cosmos Mezz την Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ είναι και η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,82 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,1636 Ευρώ σε 0,0736 Ευρώ ανά μετοχή. 

Το ποσό θα διατεθεί στους μετόχους δια της επιστροφής μετρητών το οποίο αντιστοιχεί σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 10 Ιουνίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ..

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.
3. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
5. Καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 7.824.704,76 (Επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια τέσσερα Ευρώ και 76 Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,1636 σε Ευρώ 0,0736 ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v