Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 26 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,25/μετοχή

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 26 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,25/μετοχή

Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την 26η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα καθώς και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2023, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

3. Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 29.04.2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

4. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2023.

5. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2023.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,25 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με αποτέλεσμα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 25.855.822,75 και την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

9. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v