Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελιν: Κέρδη προ φόρων 2,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Το EBITDA του Ομίλου ήταν €8,8 εκατ. σε σχέση με €6,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,88%.

Ελιν: Κέρδη προ φόρων 2,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Ο Κύκλος Εργασιών του ομίλου Ελιν, μετά τις διεταιρικές απαλοιφές, ανήλθε σε €702 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με €604,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023 σημειώνοντας αύξηση κατά 16,09%, ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων του τομέα του Διεθνούς Εμπορίου, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις.

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε το α΄ τρίμηνο του 2024 σε € 18.394 χιλ. έναντι € 15.568 χιλ. την  αντίστοιχη περίοδο του 2023 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,15%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου που κάλυψε τη μείωση της κερδοφορίας στην εσωτερική αγορά.

Το Λειτουργικό Κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 8.846 χιλ. σε σχέση με € 6.972 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,88% ως αποτέλεσμα της αύξησης του μικτού κέρδους κατά τα ανωτέρω.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου συγκριτικά με το περσινό διάστημα καθώς οι ανάγκες της νέας επένδυσης στην Ισπανία, οδήγησαν σε αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε 4,6 εκατ. ευρώ από 1,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα 01/01-31/03/2024 ανήλθε σε κέρδος € 2.507 χιλ., σε σύγκριση με κέρδος € 3.489 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

* Δείτε τη λογιστική κατάσταση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v