Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Αύξηση μεγεθών το α’ τρίμηνο του 2003

Αύξηση 40,2% στο κύκλο εργασιών και 137,2% στα κέρδη για την εισηγμένη Medicon το α’ τρίμηνο του 2003. Σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 34,2% και τα κέρδη κατά 178,5%.

Medicon: Αύξηση μεγεθών το α’ τρίμηνο του 2003
Αύξηση της τάξης του 40,2% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Medicon, κατά το α’ τρίμηνο του 2003, διαμορφούμενος σε 3.055 χιλ. ευρώ έναντι 2.178 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2002.

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου διαμορφώθηκαν την ίδια περίοδο σε 1.108 χιλ. ευρώ έναντι 467 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, σημειώνοντας άνοδο κατά 137,2%.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, η Medicon, πραγματοποίησε το α’ τρίμηνο 2003 πωλήσεις 3.568 χιλ. ευρώ έναντι 2.658 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, αυξημένες κατά 34,2% και τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 819 χιλ. ευρώ έναντι 294 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2002, σημειώνοντας αύξηση κατά 178,5%.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά στοιχεία του α’ τριμήνου της προηγούμενης χρήσεως 2002 ήταν ιδιαίτερα χαμηλά, λόγω μειωμένων αγορών εκ μέρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, και δεν συνιστούν βάσησυγκρίσεως για τη διαμόρφωση ασφαλών προβλέψεων για τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2003.

Τέλος, σημειώνεται ότι εκ πρώτης εκτιμήσεως τα αποτελέσματα της χρήσεως 2003 κινούνται περίπου στα επίπεδα του 2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να διατυπώσει τις περαιτέρω προβλέψεις χρήσεως 2003 με επίσημη ανακοίνωσή του, σε εύθετο χρόνο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v