Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Εκτίναξη κερδών κατά 136,7% το 2007

Αύξηση 58,1% εμφάνισε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του ομίλου Άλφα Γκρίσιν Infotech στη χρήση 2007 και διαµορφώθηκε σε € 18,4 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα εμφάνισαν αύξηση 136,7% στα 995 χιλ. ευρώ.

Άλφα Γκρίσιν: Εκτίναξη κερδών κατά 136,7% το 2007
Αύξηση 58,1% εμφάνισε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του ομίλου Άλφα Γκρίσιν Infotech στη χρήση 2007 και διαµορφώθηκε σε € 18,4 εκατ. έναντι € 11,7 εκατ. το 2006, ως αποτέλεσµα της δυναµικής ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας στον τοµέα του Business Critical Continuity και ειδικότερα σε ότι αφορά την προµήθεια µονάδων αδιάλειπτου λειτουργίας (UPS) και µονάδων απολύτου ακριβείας ελέγχου περιβάλλοντος (HPAC).

Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος κατά τη διάρκεια του 2007 ανέλαβε και υλοποίησε µε επιτυχία µια σειρά από ιδιαίτερα απαιτητικά έργα, όπως η προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού υποστήριξης όλων των κρίσιµων λειτουργιών των νέων µηχανογραφικών κέντρων της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας, των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων ΑΕ, της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Hellas on Line.

Ταυτόχρονα, σηµαντική ήταν και η συνεισφορά της ALPHA GRISSIN INFOTECΗ Βουλγαρίας στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών, η οποία ανήλθε σε € 1,3 εκατ. περίπου.

Τα µικτά κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 5,5 εκατ. έναντι € 3,4 εκατ. το 2006 σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 64,2%, ενώ το µικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στη χρήση 2007 σε 30,1% έναντι 28,9% το 2006. Η ανωτέρω αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της δοµής του κόστους της εταιρείας καθώς επίσης και στα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας που χαρακτήρισαν τα έργα που ανέλαβε η εταιρεία µέσα στη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες διαµορφώθηκαν στο 2007 σε € 1,3 εκατ., παραµένοντας στα ίδια επίπεδα µε τη χρήση 2006. Το ανωτέρω γεγονός αποδίδεται σε αύξηση των εξόδων διοίκησης, τα οποία ανήλθαν στο 2007 σε € 2,7 εκατ., ως αποτέλεσµα των σηµαντικών δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για να στηρίξουν την δυναµική επέκταση του Οµίλου σε νέες δραστηριότητες και νέες γεωγραφικές αγορές.

Η ανωτέρω εξέλιξη επηρέασε αντίστοιχα και τα υπόλοιπα µεγέθη αποτελεσµάτων µε τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες να διαµορφώνονται στο 2007 σε € 924 χιλ. έναντι € 876 χιλ. και τα κέρδη µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε € 619 χιλ. αυξηµένα κατά 47,4%. 

Σηµειώνεται, ότι µέσα στη χρήση 2007 ο Όµιλος κατέγραψε κέρδη µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες της τάξεως των € 376 χιλ., τα οποία αφορούν στην πώληση της θυγατρικής εταιρίας ALPHA GRISSIN MLADOST DEVELOPMENT AD, η οποία είχε στην ιδιοκτησία της ακίνητο στην περιοχή MLADOST 4 της Σόφιας.

?ς αποτέλεσµα, τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας για τη χρήση 2007 ανήλθαν σε € 995 χιλ. έναντι € 420 χιλ. το 2006, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 136,7%.

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω οικονοµικών αποτελεσµάτων, το ?ιοικητικό Συµβούλιο της ALPHA GRISSIN INFOTECΗ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την διανοµή µερίσµατος για την χρήση 2007 ύψους € 0,05 ανά µετοχή. Στον τοµέα της ανάπτυξης ακινήτων, η κατασκευή του οικιστικού συγκροτήµατος Garden Residence στην Πολωνία έχει ξεκινήσει και έχουν ήδη προπωληθεί 80 από τα 453 διαµερίσµατα µε συνολικό στόχο για το 2008 την προπώληση 200 διαµερισµάτων.

Η κατασκευή του συγκροτήµατος αναµένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάµηνο του 2010 και από την πώλησή του ο Όµιλος αναµένει κέρδη µετά από φόρους ύψους € 12 εκατ. Εκτιµάται ότι η τρέχουσα αξία της συµµετοχής στην συγγενή εταιρεία στην Πολωνία, ανέρχεται σε € 6,5 εκατ., ενώ το αρχικό ποσό επένδυσης ήταν € 1,3 εκατ.

Επίσης εκτιµάται, βάσει στοιχείων της αγοράς, ότι η τρέχουσα αξία της ακίνητης περιουσίας (Ακίνητα προς πώληση) του Οµίλου στην Βουλγαρία ανέρχεται σήµερα σε € 12 εκατ., ενώ η αξία κτήσης τους, κατά την 31/12/2007 ανέρχονταν σε € 4,5 εκατ. περίπου. Τέλος, εντός του δεύτερου τριµήνου του 2008 αναµένεται η ολοκλήρωση αγοράς οικοπέδου 65 στρεµµάτων στο Βουκουρέστι προς οικιστική ανάπτυξη.

Σε ότι αφορά την αγορά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η εταιρεία Deutsche Aeolia SA, η οποία έχει συσταθεί από κοινού µε την Deutsche Bank AG και στην οποία η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH συµµετέχει µε ποσοστό 20%, έχει ήδη υποβάλει προς αξιολόγηση στην ΡΑΕ αιτήσεις για την κατασκευή 3 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 52 MW και προϋπολογισµού € 65 εκατ., ενώ ένα ακόµη αιολικό πάρκο ισχύος 120 MW και προϋπολογισµού € 150 εκατ. βρίσκεται στην φάση της µελέτης και των ανεµολογικών µετρήσεων.

Ταυτόχρονα, µέσα στα άµεσα σχέδια της εταιρείας για το 2008 συµπεριλαµβάνεται η επέκταση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην σχετική αγορά της Βουλγαρίας. Επιπρόσθετα, στις αρχές του 2008 ο Όµιλος εξαγόρασε την εταιρεία «ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ», η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των κλιµατιστικών συσκευών PANASONIC στην Ελλάδα και εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει στα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη του 2008 περίπου € 10 εκατ. σε επίπεδο κύκλου εργασιών και τουλάχιστον € 500 χιλ. σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας.

Η ?ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 2007 επιβεβαιώνουν έµπρακτα την ορθότητα των επενδυτικών της επιλογών και θα συνεχίσει απρόσκοπτα και στην τρέχουσα χρήση την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασµού, τόσο σε ότι αφορά την αγορά του Business Critical Continuity όπου κατέχει ηγετική θέση, όσο και στις νέες δραστηριότητες των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v