Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση 2,88% στα κέρδη ομίλου 2007

Αύξηση 2,88% στον όμιλο και 11,52% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στη χρήση του 2007. Προτεινόμενο μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Βογιατζόγλου: Αύξηση 2,88% στα κέρδη ομίλου 2007
Αύξηση 2,88% στον όμιλο και 11,52% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στη χρήση του 2007. Προτεινόμενο μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems για την χρήση 2007 ανήλθε στα 37.044 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,91% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2006 (29.421 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 14.590 χιλ. ευρώ αυξανόμενα κατά 25,95% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2006 (11.584 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων έκλεισαν στα 5.066 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 25,99% (4.021 χιλ. ευρώ το 2006).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 3.205 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 24,42% (2.576 χιλ. ευρώ το 2006), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 2.033 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,88%. Τέλος τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διαμορφώθηκαν σε 25.449 χιλ. Ευρώ έναντι 24.065 χιλ. Ευρώ του 2006.

Επίσης βελτιώθηκε ο Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδιών Κεφαλαίων κατά 17% ,δηλαδή από10,70% το 2006 σε 12,59% το 2007.

Οπως επισημαίνεται από την εταιρία, ο λόγος της αύξησης των κερδών είναι, μεταξύ άλλων, η  αύξηση του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας σε ποσοστό 25,9% και 19,8% αντίστοιχα.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων στον Τομέα του Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων.

Για το τρέχον έτος αναμένεται αύξηση των πωλήσεων και στον τομέα της Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων με νέες συλλογές προϊόντων που ανέπτυξε με το νέο brand name ERGO που ευελπιστεί να διεισδύσει σε νέες αγορές και πελάτες.

Σημειώνεται, ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 και 2006 συμπεριλαμβάνονται με την ολική μέθοδο οι εταιρείες: Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100% και Logisystems AE με συμμετοχή 99%, Organizer Stores AEE με συμμετοχή 99,41% και η Revos Management SRL με συμμετοχή 99%.

Παράλληλα, ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 19,82% ανερχόμενος στα 30.892 χιλ. ευρώ από 25.782 χιλ. ευρώ το 2006. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 11.145 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 20,72% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2006 (9.232 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, ανήλθαν στα 4.783 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 35,42% (3.532 χιλ. ευρώ το 2006). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τα 3.359 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 23,36% (2.723 χιλ. ευρώ το 2006), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 2.245 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,52% (2.013 χιλ. ευρώ το 2006).

Τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής εταιρείας Βογιατζόγλου Systems ΑΕ διαμορφώθηκαν σε 24.899 χιλ. Ευρώ έναντι 23.919 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2006.

Σημειώνεται, ότι στα Αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας την χρήση 2006 είχε καταχωρηθεί ως ωφέλεια από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων ποσό ύψους 427 χιλ. Ευρώ ενώ στην παρούσα χρήση δεν υπάρχει αντίστοιχη ωφέλεια.

Το Δ.Σ. της Βογιατζόγλου Systems θα προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v