Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Διεύρυνση ζημιών το 2007

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Νίκας για το 2007 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 2,2 εκατ. έναντι ζημιών 510 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2006 επιβαρυμένα κυρίως από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.

Νίκας: Διεύρυνση ζημιών το 2007
Ο Όμιλος εταιριών Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Καρπούς αποδίδει η εφαρμογή της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης του ομίλου με τη θετική εικόνα του 3ου τριμήνου να αποτυπώνεται και στο 4ο τρίμηνο της χρήσης 2007 τόσο με ανάπτυξη της δραστηριότητας όσο και με βελτίωση της κερδοφορίας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η πορεία της μητρικής Εταιρείας, τα μεγέθη της οποίας αποτυπώνουν καθαρά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της Διοίκησης που έχουν αναληφθεί στη χρήση 2007.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ διαμορφώθηκε σε ευρώ 99,0 εκατ. έναντι ευρώ 94,8 εκατ. τη χρήση 2006, αύξηση δηλαδή κατά 4,5%. Σημειωτέο ότι τα στρατηγικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 6,3%, ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά 4%.

Επίσης σημαντικά αυξημένο κατά 16,7% εμφανίζεται το μεικτό κέρδος το οποίο για τη χρήση 2007 ανήλθε σε ευρώ 29,0 εκατ. έναντι ευρώ 24,8 εκατ. το 2006, με το μεικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 29,3% επί του κύκλου εργασιών βελτιωμένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2006, αποτυπώνοντας καθαρά τόσο τη στροφή σταδιακά σε νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας όσο και τη θετική επίπτωση από τον εξορθολογισμό του κόστους και την εφαρμογή της νέας στρατηγικής της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 9,0 εκατ. έναντι ευρώ 5,6 εκατ. την χρήση 2006, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 60%. Κατά συνέπεια, αναστροφή εμφανίζουν τα αποτελέσματα μετά από φόρους αφού από ζημίες ύψους ευρώ 1,2 εκατ. το 2006 κατέγραψαν κέρδη ύψους ευρώ 1,9 εκατ. τη χρήση 2007.

Η ιδιαίτερα αυτή θετική εικόνα επιβαρύνθηκε, όπως έχει ανακοινωθεί στο Α εξάμηνο του 2007, από μη επαναλαμβανόμενο ποσό φόρων ύψους ευρώ 1,6 εκατ. που προέκυψε από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 106 εκατ. έναντι ευρώ 107 εκατ. τη χρήση 2006. Χωρίς το αποτέλεσμα της πώλησης, στη χρήση 2006, της θυγατρικής εταιρίας "Πλαταιων A.E.", η δραστηριότητα του ομίλου σημείωσε 1% ρυθμό ανάπτυξης, έχοντας αποτυπώσει τις στρατηγικές ενέργειες εξυγίανσης τόσο σε επίπεδο προϊοντικής γκάμας καθώς και σε γεωγραφική διασπορά.

Συνέπεια των ανωτέρω, το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 29,1% αυξημένο κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2006 που ανερχόταν σε 25,9% ενώ το μεικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 30,8 εκατ. έναντι ευρώ 27,7 εκατ. το 2006.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 23,8 % και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 7,8 εκατ. έναντι ευρώ 6,3 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση 2006. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους ως αποτέλεσμα της νέας πολιτικής αναδιάρθρωσης αφετέρου δε στην οργανική ανάπτυξη.

Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 2,2 εκατ. έναντι ζημιών 510 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2006 επιβαρυμένα κυρίως από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, όπως προαναφέρθηκε, ύψους ευρώ 1,6 εκατ. αλλά και από χρηματοοικονομικό κόστος και αποσβέσεις ποσού ευρώ 1,2 εκατ. για τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη και διάθεση των νέων προϊόντων.

Συνοψίζοντας, η πορεία της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ τη χρήση 2007 χαρακτηρίστηκε από την εφαρμογή της νέας στρατηγικής αναδιάρθρωσης του ομίλου, την υλοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη των μονάδων και την αναβάθμιση της παραγωγής και τον εξορθολογισμό του κόστους. Σε εμπορικό επίπεδο εφαρμόζεται η νέα πολιτική με στόχο την επικέντρωση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και ήδη τα στοιχεία του 4ου τριμήνου δείχνουν έμπρακτα ότι η Εταιρεία διευρύνει τα μερίδια αγοράς στα συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία εστιάζεται η εμπορική της πολιτική.

Κατά συνέπεια το 2008 ο όμιλος αναμένει αποτύπωση στα οικονομικά αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών τόσο στη μητρική όσο και στις θυγατρικές εταιρείες, και επικεντρώνει τη δυναμική του στην επέκταση των δραστηριοτήτων σταδιακά σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία αξιοποιώντας και μεταφέροντας την εμπειρία, και την τεχνογνωσία με εφαλτήριο το ισχυρό επώνυμο προϊόν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v