Τηλέτυπος:Στις 15/5 η Γ.Σ. για ΑΜΚ-δωρεάν μετοχές

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.436.125 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και τη δωρεάν διανομή μετοχών, καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Τηλέτυπος στις 15/5/2008.

Τηλέτυπος:Στις 15/5 η Γ.Σ. για ΑΜΚ-δωρεάν μετοχές
Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.436.125 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και τη δωρεάν διανομή μετοχών, καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Τηλέτυπος στην τακτική γενική συνέλευση στις 15/5/2008.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της δεκάτης ογδόης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2007 έως 31.12.2007, και των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών χρήσεως 2008.

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (3.436.125) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και δωρεάν διανομή μετοχών. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού ως προς τις αρμοδιότητες Δ.Σ., του άρθρου 16 ως προς τα πρόσωπα που προεδρεύουν της Γ.Σ., των άρθρων 17 και 25 ως προς την επικύρωση πρακτικών, καθώς και εναρμόνιση των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30 31 και 32 προς τον Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" μετά την τροποποίηση αυτού από το Ν. 3604/2007.

6. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

7. Λοιπές ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v